Казах.ру
поиск по сайту и Казнету
rus / eng / kaz
Форумы
На русском языке
Қазақша сөйлесу


Словарь-переводчик

Введите русское или казахское слово. Для ввода казахских символов нажмите цифры:
Ә2, I3, Ң 4, Ғ5, Ү8, Ұ 9, Қ0, Ө-, һ+


полная версия


Общение

Реклама: PEPE.kz — интернет-бутик детской обуви. Бренды: VERSACE, PUMA, CAVALLI, VANS, CULT, NEW BALANCE.
Общение: Список форумов
Форум: Жалпы қазақша форум
Тақырып: Назарбаевка ашык хат


Авторы Xабарлама
ЌАЗАЌШЫЛ
23-11-07 17:19

«ЌАЗАЌ МЄСЕЛЕСI»
Одан ќашып ќ±тылмайсыњ, шешiп ќ±тыласыњ

Ќазаќ елiнiњ басшысы Н±рс±лтан Назарбаев жуырдаѓы бiр сµзiнде "Егер Ќазаќстандаѓы бiр азаматтыњ ќ±ќыѓы аяќќа тапталса, барлыќ азаматтыњ ќ±ќыѓы б±зылды деп есептеу керек" деген болатын. Кµкейге ќонымды сµз. Тек оны єлi к‰нге ќ±лдыќ психологияныњ ќ±рсауындаѓы билiктiњ ескермеуi µкiнiштi. Єйтпесе, пейiлi — кењ, жаны — жомарт, арманы — асќаќ, рухы — биiк, шыдамы — берiк, жаны жайсањ µр ќазаќ ±саќ-т‰йекке намыстанып, ашуына ерiк бермес едi.

ШЫН Ќ¦РБАН — КIМ?

Оњт‰стiк Ќазаќстан облысы Тµлеби ауданы Маятас ауылында 16 жастаѓы бозбаланыњ 4 жасар б‰лдiршiндi зорлаѓаны туралы суыќ хабар елге тез тарап кеттi. Соњѓы аптада отандыќ жєне шетелдiк б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары кµтерiп жатќан басты таќырыптардыњ бiрi де — осы. Тасада т±рып тас атуѓа шебер кейбiр м‰дделiлер "ќазаќтыњ баласын к‰рд ќорлапты, зорлапты" деп дабырайтып, ±лт араздыѓын ќоздыруѓа тырысып баѓуда. Алайда, єњгiме кiмнiњ ќай ±лттыњ µкiлi болѓандыѓында емес.

Єњгiме — сол Маятаста орын алѓан шариѓатќа да, адамгершiлiк ќаѓидаларѓа да жат, жант‰ршiгерлiк ќылыќта. Ќазаќтiлдi бiр басылымныњ сµзiне сенсек, Оњт‰стiк Ќазаќстан облысындаѓы зањды жиi б±затын, ќ±ќыќ ќорѓаушылардыњ алдында айылдарын да жыймайтын к‰рдтер "Бiз т‰бi тєуелсiздiк аламыз! Бiз 60 миллионбыз!" деп ±рандайтын кµрiнедi. ЌР Iшкi iстер министрлiгi єкiмшiлiк полиция комитетiнiњ тµраѓасы Молдияр Оразалинов Тµлеби ауданында т±ратын к‰рдтер арасында есiрткi сатумен, ±саќ-т‰йек ±рлыќпен к‰н кµретiндердiњ бар екенiн мєлiмдеген.

Ал тµрт жасар б‰лдiршiндi зорлаѓан ќылмыскер б±ѓан дейiн де ±рлыќ жасау, ќызды зорлауѓа єрекеттену сияќты себептермен полиция назарына бiрнеше рет iлiгiптi. Бiраќ "кємелеттiк жасќа толмаѓандыќтан" зањ алдында жауапќа тартылмаѓан. Сол оќиѓадан кейiн де "жаздым, жањылдым" деп тєубеге келiп, баланыњ ата-анасынан кешiрiм с±раудыњ орнына ќозысын баѓуѓа шыќќан ќарадомалаќты ќамыстыњ iшiне алдап апарып, ќалай єлiмжеттiк жасаѓанын елге маќтанып айтып ж‰рiптi...

Єке мен шеше де сотќа арызды бiрден жазбаѓан. Аќылдастыќ µткiзген ауыл аќсаќалдары єлгi ќылмыскердiњ туѓандарына ауылдан кµшiњдер деген талап ќояды. Олар белгiленген мерзiм iшiнде ауылдан кµшiп кетпеген. Ќандастарыныњ намысын жыртќан бiрнеше ќазаќ бiрнеше кµлiкпен келiп, єлгi бозбаланыњ, оныњ туѓан-туыстарыныњ ‰йiн, мал ќораларын µртеп жiберiптi. ‡ймен бiрге бiрнеше кµлiк, ‰йiлген бiрнеше шµп маясы т.б. к‰лге айналѓан. Бiрнеше к‰нге созылѓан осындай наразылыќ шарасы Маятас ауылымен кµршiлес Буденовка, Первомайка сияќты басќа да ауылдарѓа ойысќан.

Б‰гiнде байбаламѓа басќан к‰рд ±лтыныњ µкiлдерi "бiзге кµмектесiњдер" деп халыќаралыќ ±йымдарѓа арыз-шаѓымдарын жолдап єлек. Єрине, бiреудiњ мањдай термен тапќан ењбегiн еш етуге ешкiмнiњ де ќ±ќы жоќ. Ќия басќандар зањ алдында жауап беруге мiндеттi. Бiраќ ашынѓан топтыњ зањсыз сипаттаѓы наразылыќ шараларын ±йымдастыруына ќаршадай баланы ќорлаѓан єлгi ќылмыскерге ќ±ќыќ ќорѓау органдары тарапынан єдiл жаза кесiлетiндiгiне сенбеуi себеп болса керек. Ал єлгi халыќаралыќ ±йымдарѓа шаѓымданып ж‰ргендердiњ ешќайсысы Тµлеби ауданына тиесiлi 7 ќыстаќты мекендейтiн 3 мыњѓа жуыќ к‰рдтiњ кµпшiлiгiнiњ есiрткi сатумен, ±рлыќ жасаумен к‰н кµрiп отырѓаны жєне баланы зорлаѓан ќылмыскердiњ б±ѓан дейiн де бiрнеше рет зањ б±зѓаны, тiптi, ќыз зорлауѓа єрекеттенгенi туралы тiс жармаѓан. Онымен ќатар ±лты к‰рд бiрнеше б±заќыныњ 3 орыс азаматын иттiњ кетегiне байлап ќойып, ±рып-соѓып, ќ±л ретiнде ж±мсаѓаны жайлы да лєм-мим жаќ ашпаѓан.

Ол аз десењiз, былтыр мєслихат сайлауына т‰скен ‰мiткерден тµлебилiк ќазаќтар "бiзге ыстыќ суыњ да, газыњ да керек емес, балаларымыздыњ келешегiне алањдаймыз, осындаѓы зањѓа мойынс±нбайтын, есiрткi сатумен нан табатын, ±рлыќ ќылып, ќан ќаќсататын, шыдамымыздыњ шегiне жеткен к‰рдтердi жыраќ жерге кµшiруге кµмектес" деп µтiнiш айтќанын да бiреу бiлсе, бiреу бiлмес. Ата Зањнан гµрi "±лтаралыќ достастыќ" атты жалѓан да жылтыр ±ранды бетке ±стайтындардыњ ќандастар тiлегiне ќ±лаќ аспаѓаны аныќ. Кейбiр б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары, єсiресе, орыстiлдi БАЌ Маятастаѓы оќиѓаны "±лттар арасындаѓы араздыќ" ретiнде кµрсетуде, єсiресе, айуандыќ єрекетке барѓан, єлi б‰р жарып ‰лгермеген б‰лдiршiндi г‰лдей солдырѓан ќаск‰нем мен оныњ туыстарын жазыќсыз жапа шеккен ќ±рбандар ретiнде кµрсетуге тырысќан єрекеттер басым.

‡йлерi µртенiп, ‰рейлерi ±шќан к‰рдтер Ќазаќстанныњ солт‰стiк аймаѓына ойыса бастапты. Ќашан да "жауырды жаба тоќуѓа" тырысатын бiздiњ билiк Маятастаѓы оќиѓаныњ астарында "±лтаралыќ араздыќтыњ" жоќтыѓын айтады.

Ќарынныњ тоќтыѓын емес, бейбiтшiлiк пен тыныштыќты ќанаѓат т±татын ќазаќ елдiњ саулыѓын, бауырыныњ б‰тiндiгiн ќалайды. Десе де, кейiнгi кездерi єр жерде орын алѓан "жаппай тєртiпсiздiк пен б±заќылыќтыњ" (билiк айтпаќшы) жиiлеп кету себебi неде? ¦йѓырлар мен шешендер, т‰рiктер мен к‰рдтерге ќатысты ќаќтыѓыстардыњ астарында не жатыр? Тiрнектеп жиѓан малын ѓана емес, шыбындай жанын да ойланбастан арыныњ садаѓасы ететiн ќазаќ неге ашынды? Єрине, ж±мсаќ та жайлы орынтаќтарда отырѓан "ќозыќарындар" б±л с±раќпен бас ќатырѓысы жоќ.

Есесiне, кез келген оќиѓаны "б±заќылардыњ тєртiпсiздiгi" ретiнде ќабылдап, єкiмшiлiк не ќылмыстыќ жазаларѓа тартумен шектелудi єдетке айналдырѓан. Маятастаѓы оќиѓаѓа ќатысты ќабылданѓан шаралар да сол тµњiректен табылды: ЌР Ќылмыстыќ кодекстiњ 187-257, 321-баптары бойынша, "Бµтеннiњ м‰лкiн ќасаќана б‰лдiру", "Б±заќылыќ" жєне "Билiк µкiлдерiне ќарсы к‰ш ќолдану" фактiлерi бойынша 3 ќылмыстыќ iс ќозѓалды. Отандыќ жєне шетелдiк БАЌ неше ‰й, неше гараж, неше кµлiк, тiптi, неше мая шµп µртелгенiн жарыса жазуда. Ал ары аяќќа тапталѓан баланыњ келешегi туралы толѓанѓандар кем де кем. Єрине, єлгi айуан "абаќтыѓа жабылды", "зєбiр кµрген баланыњ кµњiл-к‰йi ќанаѓаттанарлыќ дењгейде", "1000-ѓа жуыќ ќ±ќыќ ќорѓау саласыныњ ќызметкерлерi к‰зетте т±р".

"Б‡ГIН — ЕРТЕ, ЕРТЕЊ — КЕШ"...

Билiк кейiнгi кездерi ќазаќ ќоѓамында орын алѓан ќаќтыѓыстарды "б±заќылар" мен "басб±зарлар" салѓан ылањѓа тењеп, кейбiр азаматтардыњ ‰стiнен ќылмыстыќ iс ќозѓай салуды єдетке айналдырѓан. Аќиќатын ашып айтатын б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары да некен-саяќ. Єрiптестерiмiздiњ кµпшiлiгi — "жоѓарѓы жаќтан" соѓылатын ќоњыраудыњ "лєббай ќ±лдыѓы". Ал єншейiнде бостандыќс‰йгiш, єдiлеттiњ аќ туын кµтергiш, азаматтардыњ ќ±ќыѓын ќорѓаѓыш журналистер мен ќ±ќыќ ќорѓаушылар µздерiне пайдасыз таќырыптарѓа ќалам тербемейдi. Єсiресе, ќазаќќа ќатысты таќырыптарѓа.

Кейбiрi тiптi, "шоќ, шоќ!"-пен сырттан баќылауѓа ќ±мар. Єйтпесе, былтыр желтоќсанда ±йѓыр жастарыныњ бiр ќазаќ баласыныњ ќ±лаѓын кесiп алып, ‰стiне сарып кеткенiмен ќоймай, "Мемлекет — сендердiкi, жер — бiздiкi" деп ±рандаѓанын, ењ сораќысы ±йѓырлар кµп шоѓырланѓан жерлердегi мектептердiњ кейбiрiнде Жер бетiнде жоќ ¦йѓыр мемлекетiнiњ тарихын оќытып, єн±раны мен картасын ‰йреткенiн неге айтпайды?! ‡й iшiнен ‰й тiккен пiкiрi — жат, мысыќ пиѓылдылардыњ айрандай ±йыѓан халќы бар Ќазаќ мемлекетiнiњ т±тастыѓына, ±лттыќ ќауiпсiздiгiне ќатер тµндiретiнiне неге алањдамайды?

М±ндай келењсiздiктер мен зањсыздыќтарѓа жол бергендердi зањ ж‰зiнде ќатањ жазалауды билiктен неге талап етпейдi?.. Биыл кµктемде Алматы облысына ќарасты Ќазатком мен Маловодноедаѓы ќазаќтар мен шешендер арасында орын алѓан ќанды ќырѓынѓа себепкер — Махмаханов єлi к‰нге тайрањдап бостандыќта ж‰р. Отандыќ ќ±ќыќ ќорѓаушылар оныњ "ќолѓа т‰спей" ж‰ргенiн айтады. Кiмнiњ не кµздегенi барын ќайдам. Бiраќ кµлгiрсiген билiк халыќты емес, µзiн-µзi алдап отыр. ¤йткенi, егер "жоѓарѓы жаќ" ќаламаса, Махмаханов сияќтылардыњ µлсе т±тќынѓа алынбайтынын, жасаѓан ќылмысы ‰шiн зањ алдында жауап бермейтiнiн ж±рт бiледi.

Бiлгенмен, бас бостандыѓына, балаларыныњ келешегiне алањдап, iштей тынады. Оныњ ‰стiне, айќай салѓан азаматтарын естуге, м±њ-м±ќтажын тыњдауѓа ќ±лшынып отырѓан билiк жоќ. Отандыќ саясаттанушылар болса, билiк елдегi ќазаќ мєселесiн шешiп алмай, Шелек, Мањѓышлаќ пен Атырау, Маловодное, Ќазатком мен Тµлебидегi ќаќтыѓыстардыњ толастамайтынын, керiсiнше, ќоѓамда жаппай сипат алып кету ќаупi барын айтады. Негiзi басќа т‰скен ќиындыќтан ќашып ќ±тылмайсыњ, шешiп ќ±тыласыњ. Жан ќысылѓанда тiптi, тыѓырыќтан шыѓатын бiр емес, бiрнеше жолды табуѓа болады.

Єрине, ол ‰шiн ынта мен жiгер, тiлек пен талап керек. ¤кiнiшке ќарай, єлi к‰нге ќ±лдыќ психологияныњ ќ±рсауынан шыѓа алмай ж‰рген бiздiњ билiк ќоѓамдаѓы єлдеќашан пiсiп, жарылуѓа шаќ т±рѓан "шиќан" — "ќазаќ мєселесiнiњ" бар екендiгiн мойындауѓа ќ±лыќсыз. Есесiне, "г‰лденген Ќазаќстанда бiрнеше ±лт пен ±лыс тењ, µзара тату к‰йде µмiр с‰рiп келе жатќанын" саѓаттар бойы жырлауѓа бар. Єњгiме µзге ±лт пен ±лыс µкiлдерiне кеп тiрелгенде, бiздiњ билiк неге бишара к‰йге т‰седi? Зањ, "зєк‰ннiњ" жалпыѓа бiрдей екендiгi, мемлекеттiњ басты байлыѓы адам екендiгi жазылѓан бiздiњ Ата Зањда.

Ендеше шенеунiктер "±лтаралыќ достастыќ" пен "азаматтардыњ Конституцияѓа мойынс±нуы" деген екi ±ѓымныњ ара жiгiн неге ажырата алмай ж‰р? ¤зi суын iшiп, отын оттап отырѓан елдiњ иесi де киесi — ќазаќты, оныњ ±лттыќ ќ±ндылыќтарын, тiлiн ќ±рметтеуге келгенде кейбiр отандастыњ кежегесi неге кейiн кетедi? ...Халќы мен билiгiнiњ арасында т‰псiз терењ т±њѓиыќ орнаѓан ќоѓамда адамдар µзiн-µзi ќорѓаудыњ шараларын µз бетiнше ќарастыра бастайды. Тек оныњ соњы жазыќсыз жандардыњ µмiрiн ќиятын ќантµгiске ±ласпасын.

Єрине, «адам аласы iшiнде» деп бекер айтпаѓан. Кез келген халыќтыњ, кез келген ±лт пен ±лыстыњ арасында жаќсы мен жаман, адал мен арам ќатар ж‰редi. Сондыќтан Ата Зањѓа ќайшы келген єрбiр азамат тиiстi жазасын алуы шарт. Жынысы мен ныспысына, ±лты мен дiнiне ќарамастан!

http://www.turkystan.kz/page.php?page_id=28&id=1736


Авторы: Нєзия ЖОЯМЕРГЕНЌЫЗЫ
2007-11-23

>>>

ЌАЗАЌТАР ЕСКЕРТКІШПЕН СОЃЫСПАЙДЫ

Ќазан айыныњ жиырмасы к‰нi: Ресей Федерациясыныњ арнаулы µкiлi Бiрiккен ¦лттар ¦йымында зiлдi мєлiмдеме жасады. Осынау халыќаралыќ ±йымнан «фашизмге ќарсы шайќасќан кењес жауынгерлерiнiњ ерлiгiн ±мыттырѓысы келетiндердiњ кез-келген iс-єрекетiне тыйым салуды жєне кезiнде нацистерге «итаршы» болѓандарды батырѓа айналдырып, соѓыс ќ±рбандарыныњ ескерткiштерiн талќандау тенденциясын тоќтатуды талап еттi.

Ќазан айыныњ жиырма алтысы к‰нi: бiздiњ елiмiзде, Алматыныњ iргесiндегi ¦зынаѓаш ќалашыѓыныњ желке т±сына Казак, орыс жєне славян ќауымдастыѓы 19 ѓасырда ќазаќ жерiне омыраулап кiрген отаршыл генерал Колпаковскийге арнап, тµрт б±рышында тµрт зењбiрегi бар ескерткiш белгi ќойды.

Ќазан айыныњ отызы к‰нi: кењестiк ќызыл большевиктердiњ органы, ќазiргi Мєскеудiњ ТМД елдерiндегi саясатын насихаттаушы «Известия» газетi «Почему Россия не воюет с чужими памятниками?» (В. Филиппов, «Известия», № 199/27483; 30.Х 07) деген кµлемдi маќала жариялады.

‡шеуiне де ортаќ мєселе — жат ж±ртта опат болѓан орыс солдаттарына ќойылѓан ескерткiш. ‡шеуi ‰ш ќ±рлыќта небары он-аќ к‰н iшiнде айтылѓан пiкiр, ж‰зеге асќан iс. Он к‰ндегiсi осы болѓанда он жылдаѓысын санап тауыса алмайсыз. ¤йткенi Ресейдiњ дєл осы ескерткiштердi д‰ниенiњ ќай б±рышында болса да кµзден таса ќалдырмай, ж‰йелi т‰рде ќадаѓалап келе жатќанына берiсi он жылдан асты.

Ресей II д‰ниеж‰зiлiк соѓыста жењiске жеткен Кењес Одаѓыныњ рµлiн бiржаќты жєне тым асыра баѓалайды. Фашизмдi жерiне жеткiзе талќандап, Шыѓыс Еуропаны азат еткен орыс єскерi деп бiледi. Сонысын ќай уаќытта да кµлденењ тартып, жарты єлемге µктемдiк еткiсi келедi.

1990 жылдары µз елдерiнен Кењес єскерiн шыѓарар кезде Шыѓыс Еуропа мемлекеттерi «КСРО-дан ќалѓан ескерткiштердi кµздiњ ќарашыѓындай саќтайтыны» туралы ќап-ќап уєде берген. Бiраќ, тарихын таразылап, рухани µрлеу кезењiне ќадам басќалы аталѓан ескерткiштер кµзге шыќќан с‰йелдей ќораш кµрiндi. Оныњ ‰стiне автомат асынѓан орыс жауынгерiнiњ тас м‰сiнi, ќарап т±рмай ±лтшыл Путин саясатына ќызмет ете бастаѓаны ањѓарылып ќалды.

Ќазiргi уаќытта Еуропада Ќызыл Армияныњ 2,5 миллион жауынгерiне арналѓан тµрт мыњѓа жуыќ жауынгерлiк мемориал бар. Тоѓыз ж‰з ќырыќ солдат ќабiрстаны Мажарстанда, алты ж‰зi Чехия мен Словакияда болса, бiр ѓана Польшаныњ µзiнде алты ж‰з отыз сегiз солдат бейiтi, бес ж‰з алпыс бiр ескерткiшi бар екен. Оѓан I д‰ниеж‰зiлiк соѓыстан ќалѓан орыс єскерiнiњ алты ж‰з сексен жетi ќабiрстаны ќосылады. Шыѓыс Еуропа ќабiрден, орыс ескерткiшiнен аяќ алып ж‰ргiсiз.

Шаѓын Польша жерiнде орыс моласы неге осынша кµп?

Ескерткiштердi ќ±лату, арнайы орынѓа жиыстыру, орнына µз ќайраткерлерiнiњ м‰сiнiн ќою немесе орыс ±лтшылдарыныњ тiлiмен айтќанда «ескерткiштермен соѓыс» науќаны ењ єуелi Балтыќ республикаларынан басталып, Ресеймен тiкелей шектесетiн елдердi т‰гелге жуыќ шарпыды. «Ќола солдат» хикаясынан соњ, Таллин мен Мєскеу арасындаѓы дипломатиялыќ ќатынас бiржола ‰зiле жаздады. «Империялыќ-большевиктiк ‰стемдiк белгiлерiн» алып тастау мєселесiн Батыс Украина да iлiп єкеттi. «ЮТБ» фракциясыныњ м‰шелерi, «кейбiр топтардыњ µткен режимге деген ањсарын бiржола µшiру ‰шiн» Жоѓарѓы Радаѓа «Украинадаѓы б±рынѓы КСРО-ныњ символдары мен атауларын жою туралы» зањ жобасын ±сынып, Кењес µкiметiне ќарсы партизандыќ соѓыс ж‰ргiзген Бандераѓа алып ескерткiш ќойды. Артынша «Кењес ескерткiштерi отаршылдыќтыњ, кењестiк µтiрiктiњ пен ±лыорыстыќ шовинизмнiњ белгiсi» деп мєлiмдеген Польшаныњ саяси ±йымдары, «ќызыл империяныњ мемориалдарын алып тастайтын уаќыт жеттi» деген дабыл ќаќса, Польшаныњ Мєдениет министрi Казимеж Уяздовский «Польшадаѓы шетелдiк ‰стемдiктiњ символдары мен ескерткiштерiн алып тастау жµнiнде» зањ жобасы єзiрленiп жатќанын хабарлады. Варшава сµзден iске кµшпекшi. Яѓни Польшаѓа жасаѓан басќыншылыѓы ‰шiн Мєскеуден материалдыќ µтемаќы с±рамаќ. Польша, Литва, Эстония Кењес Одаѓы жасаѓан ќылмысты мойындамаѓаны ‰шiн Ресейдi ќылмыстыќ жауапкершiлiкке тартатын ќ±жат жобасын Еуроодаќќа енгiзбек. Олар КСРО Балтыќ елдерiн µзiне к‰шпен ќосып, Польшадан Батыс Украина мен Батыс Белоруссияны тартып алды деп санайды.

Ресейдi Б¦¦-да сµйлетiп отырѓан осы ќауiп.

Аталѓан елдердiњ сµзiнiњ бєрi рас деуге болмас, бiраќ бєрi µтiрiк деген де ќиянат. Фашизммен к‰ресте ењ кµп опат болѓандардыњ да, ењ кµп зардап шеккендердiњ де бiрi — ќазаќ халќы. Солай екен деп тарихќа бiржаќты ќарауѓа, тарихќа тек орыстыњ кµзiмен ѓана ќарауѓа болмайды. Тарихќа орыстыњ кµзiмен ѓана ќараѓандыќтан, ¦зынаѓашта «во славу русского оружия» деген жазу жазылѓан ескерткiш орнаттыќ. Казактар ќазаќтардыњ ескерткiшпен соѓыспайтынына сенiмдi.

Сµз соњында «Известиядаѓы» маќалаѓа тоќтала кетейiк. Иє, Ресей неге µзгенiњ ескерткiшiне тиiспейдi екен? Сµйтсек, Ресейде басќыншыларѓа ќойылѓан ескерткiш жоќ болып шыќты. Жоќ ескерткiшке ќалай тиiседi?

http://www.anatili.kz/index.php?act=readarticle&id=349


Авторы: Асылхан МАМАШ¦ЛЫ
2007-11-23


Авторы Жауап
Ерканат
a.saltanat080392@icloud.com
11-08-20 06:51
Ассаламагалейкум барша мусылман халык менин есимим Сатыбалдинов Ерканат Толеуханулы 1992 айелим бар 2 балам бар айелим 3 жукти аке шешем баримиз жалдамалы патерде турамыз акем инвалид 3 группа отбасындагы жалгыз улмын тапкан табысым патер акымымен тамагыма азер жетеди Алла разылыгы ушин комектессениздерши 87006916010
Нурдаулет
Nupoiskak@gmail.com
22-11-19 20:47
Мен сизден комек сураймын биздин семияда жагдайымыз жок мен условны алган едим 3жыл 6 аи казирги уакыта 1,5жыл болды соны оширип бере алсаныз жаксы болар еди ертерек жумыска кетип уге карасам димин ари кредитим бар еди соганда комек корсете аласызба
Маржан
10-11-18 19:13
Салеметсиз бе мен коп балалы анамын. Сиздин тагайындаган кумис,алтын алка иегерлерине акшасы кобейди 25000 аладыма осы жылдан бастап. Ал 2017жылы алган алка иегерлер 15300тенге алады. Сонда Зан барине ортак емес па.Сизден сурарарым кумис алтын алка илеринин барлык аналары бирдей 25000 тенгени курасын. Зан ингизилди ма кеш не ерте дакумент дайындасада барлыгына ортак болсын департамента сизден сураймын
Жамила
aketaevazhamila
07-11-18 06:05
Салеметсизбе сизден отинерим уй алуга комек берип жибереинизши
Нуркеева Шамсия
nur644360@mail..com
17-07-18 21:38
Курметти Нурсултан Назарбаев! Мен сизге жазып откан сенбебим,казир мен киналип кеттим улымнын кози кормейди.Соган орай мать одиночкамын,порталга тиркелип едим оны кеминде 2ай тостым бирак бюджеттен акша таусылып калды диди,енди не истеринди билмей отырмын. Анам 2миз жугирип 1козине жасаттык Алматыга .Енди 2козине жасатайын десем порталтан шыгарып жиберди озим улымнын акшасымен кун коремен арасында анам комектесип турады.Улым инвалид дурыстап журе алмайды жанеде сойлемейди,озим жалгыз жугерем барине.Акесинен тук комек жок енем 2де ишетин киси арасында кол котереди маган.Улыма кун корсетпейды енем ауратын киси ол.Уйденде куып жиберди мени казир ата анамнын уйынде турамын.Акесимен 1жылдан аса турмадым,балам мазасыз кейде жылап алам не истеринди билмей.Оган коса туган женгем кун корсетпейды маган.Отинем сизден улыма комектесинизши баска балалар сиякты кози корип,сөйлеп және жугургенин қалаймын осы кунгеде жете алмай қойдым улым 3те сөйлей алмайды.Жанеде уйдын кезегіне турсамба деп едім бирак білмей қалай истейтимди.Акесимен али ажырамаса алмай журмин соттың кайда екенинде билмеймин.Алименткеде бере алмай журмин колымды байлап койгандай куйдемин.24сагат улымды қараймын арасында анам көмектесіп тұрады маган.Кейде бізде акшада болмай қалады анам қарызға белсенді батты.
Отаным сізден кози кормейтин балама көмектесе кориниз.Мен Станция Сары Шаганда турамын ауылда медицина дамымаған жан еді дари дармекте жок.Алдын ала рахмет,сізге алланың нуры жаусын
Каленова Аманкул Алгашбаевна
Kenesbaev2003@bk.ru
25-09-17 17:25
Мен Каленова Амангул Рудный каласынын тургынымын.Менин сизден сурар отинишим жумыска кире алмай журмин.мамандыгым бастауыш сынып мугалимимин.Жогаргы билим стажым 8 жыл жасым 38 де санатым 2 ши.Рудный каласында барлык казак мектебине бардым орын жок болса шакырамыз деп айтады.Комектесе алсаныз нур устине нур болар еди.
Жанбота
zhandota@.23
17-09-17 17:38
салеметсизбе Нур ага маган комектесунизди сураимн киеум балам инбалит маган жумспен камтунызды сураимын отнип киеуме де женил жумс тауп берунизди отнем.
Қарлығаш
K.Serikbayeva-87-00@mail.ru
24-07-17 04:59
Саламатсыздар ма? Мен сиздерден комек берулеринизди сураймын. Куйеуим аракка салынып коп ишеди. Уйде мен мектепте жумыс жасаймын айлыгым 50 мын. Ешнарсеге жетпейди. 1кызым бар.Патер жалдап турамыз. Кредитим бар еди каспий банкте 300 мын соны жабуга уй алуга кмек бериниздерши жогарыда отырган агалар. Омирим жылауменотуде. Отпускага шыксам аркимнин уйин тазалап жинап актеп куйеуимнин магазиннен алган карыздарын толеймин. Толемесем урып согады. Кредиттти куйеуим алып бердим карта ойнап утылды. Жалынып сураймын комектесиниздерши. 87075142878
Ерке
Balerke01052015@gmail.com
04-07-17 09:05
Сәлеметсізбе! Нұрсұлтан Назарбаев менім сізге хат жолдап отырған себебім менім жасым 26 үш балам бар жолдасым стройкадан құлап кайтыс болды жолдасымнын ата анасымен 2 жыл бірге тұрдым қазіргі уақытта өзімнің ата анаммен бірге тұрам олардыңда 3 немересі бар басқа шарам болмагасын сізден көмек сұраймын мүмкін болса үйге көмектесе аласызба 87769450091
Асем
28-06-17 10:57
Біз көмектесетін шығар деп сонша телефон ға терміліп отырып жазнанымыздың жас пайдасы жоқ болдығо сонша арман тілекпен жазып едім 1_деп 1 адам хабарласып не болмаса жауап хаттарыда келген емес
Жанар
Saduova_85@mail.ru
03-05-17 05:22
Салеметсизбе Нурсултан ага ! Мен сизге хат жолдау себебим мен 2007жылы КазМемКыз Пи казак Тили мен адебиети Пани мамандыгын алдым. Казир Алматы облысы Жамбыл ауданы Енбекшиарал ауылында турамын. Менин Узынагаш ауылында бармаган мектебим жок.Бари де орын жок Деп кайтарып жибереди. Бизге бастауыш керек дейди менин бастауышка окуга жагдайым жок. Уш балам бар, куйеуимнин мамандыгы жок курылыста истейди кыста куйеуиме де жумыс жок.Сизде отинерим мени оз мамандыгым бойынша осы Узынагаш ауылындагы мектепке жумыска кируге комектессениз. Мен оз мамандыгымды катты Жаксы коремин. Тел 87753476670
Balataev Erkin Djalgasovich
Balataeverkin125
29-04-17 12:31
Qurmetti elbas Nursultan Nazarbaev. Assalamu alekum! Sige allanin nuri jaulsin, algisim sheksiz. Men asem qala Astana qalasinan otinim hatin jazip otirmin. Men Aksanerliq qogami askerlengen temir jol kuzetinde jumis atkaram. Turaqti uy jerim joq. Sizden otinishm 10-15 jilga bir baspana berseniz. Kazirgi tanda bireudin uyin ayina 80 min tolep turamin. Sol akshani okimetke tolep te tura alamin. Ozim Tashkent qalasinan koship kelgemin. Kelgen kezimde okimet ten komek almagam. Sizden otinish komek beriniz. Ana joli Temir jol vokzalina kelgenizdi korip kuandin. Alla sizge jar bolsin.
Ляилягуль
lailagul251981gmail.com
28-04-17 17:02
Салеметсизбе Нурсултан Назарбаев уй маселеси жер маселеси казакстанда турып квартирадамыз ултымызда казак уй болмаса да бир 4.5 соток жерге комек берсениз
АСЕМ
87474042913
24-04-17 11:56
Саламатсызба Нурсултан Назарбаев.Мен Талдыкорган каласынан сизге хат жолдап отырмын меним жагдайым жок 4 балам бар еще куйеуимди камап тастады не уйимиз жок квартирада отырмын куйеуим меним асыраушым еди отинип сураймын комектесиниздерди уй бериниздерши биздин талдыкорган акиммине айтынышы бизге 1 болмели патер болмада берсин деп балалармен жалдамалы патерде журген киын екен куйеуимнин маселесинде шешип бериниздерши хотя условна шыксыншы отип сураймын екеумиз рулас елмиз енди озиниздин карындасыныз сиякты корип бир патер беретин шыгарсыз.
Сеитсултан
seitsultanaidana@gmail.com
14-04-17 23:45
Құрметті ел басы мырза! Сізге өтініш мен Жамбыл облысы Меркі ауданының тұрғынымын.Мен 8 жыл шекара қызметінде келісім шарт бойынша қызмет жасадым. Мемлекет алдында адал қызмет көрсеттім,мемлекетке өз үлесімді қостым,жоғарғы басшылықтардан шекара қызметінің директоры мен ҰҚК төрағасынан мемлекеттік шекараны үздік қорғаны үшін деген медаль алдым. Менім сізге өтінішім мен жеке кәсіппен бизнеспен айналысқым келеді. Соған мемлекет тарапынан көмек керек. Менім ауданды көркейту мақсатында бизнес жасағым келеді. Мемлекеттік жеке əріптестік бағдарламсымен өкімет қаржысынан қаражат алуға көмегіңізді сұраймын. Менім банк алдында уақыты өтіп төленбеген қарызым бар соның салдарынан несие алмаймын даму бағдарламасы менде ала алмаймын. Өйткені банк та төленбеген қ арызым бар. Егер сіз менім өтінішіме қолдау көрсетсеңіз онда банк қарызын өтеуге өз бизнесімді жасауға жəне халық пен мемлекетке салыққа жəне халыққа пайдам тиер еді,азды көпті жұмыс орындары болар еді. Менім өтінішіме қолдау көрсетуіңізді сұраймын.
Асем
14-04-17 17:17
Сəлеметсізбе Нұрсултан Əбішұлы Назарбаев мен сізге жазып отырған себебім мен осы Алматықа 2002жылы көшіп келдім менің кəзір 6 балам бар тағыда көтергім келеді алаида оған құжаат керек ал менде Қазақстан азаматшасы жоқ яғни Қазақстандық құжат жоқ менің жұмыстағаныма 15жылдай болып қалды мен осы күнге дейін қыруар ақша құрттым мен негізі Қарақалпақстаннан көшіп келдім алаида 4баламды осы Алматыда дүниеге алып келдім менің құжатымды жасап жатқан адам осы күнге дейін мені алдап келеді мен не істеймін білмейм егер көмектеріңізді берсеңіздер алғысым шексіз болар еді менің үлкен балам қазір 15 жаста ол қазір 9ыншы сынып оқиды оның оқуынада керек болады менің құжатым жəнеде мен өзімнің анам жəне əкем қайтыс болғандада көруге бара алмадым ана баласын өлер халге жеткенде қарасу көмектессін деген үмітпен дүниеге əкеледі емеспе мен оларды көру түгіл əлі күнге басынада бара алмаи жүрмін мен өзім 37 жастамын əліде бала көтергім келеді алаида оғанда құжат керек мен Алматы қаласы Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылында тұрамын үй нөмері көктал 44 үй егер көмектесе алсаңыздар осы нөмерге хабарласыңыздаршы
87074430856
87784190056
Алдын ала рахмет
Улбосын
lebaevaulbosin@icloud.com
17-03-17 10:10
Салеметсиздерме менин сизге хат жазу себебим Тургенев уй жайында хат жазып отыр едим отиниш комек колин бере аласыз ба себеси балалармен патер жалдап турып еш акша жыйнап уй ала алмай отырмыз уш улым бар озим медте окыймын куйеуим реклама да жумыс жарайды ширкин оз уйимизге Акша толеп турсак жаксы болар еди оз жеримизде турып биз турик халхинин кол астыгда патер жалдап турамыз уй рассрочкага аламызба десек бириншиликке берер акшамыз жок отыныш бир болмели болсада патерге кириуимизге комнктесинизши. .сиздерден жауап кутемин
камария
10-03-17 20:33
салеметсызбе елбасы маган көмекбернізші мен уй сала алмай жан таласудамын жыйган терген тамақтан аспаиды сиз расында мына хаттарга назар салсаныз маган көмек қолынызды созынызшы мендеи жандар көп әрине кайсы бріне көмек берем деп ойлайтын боларсыз отініш елбасы көмек беріңізші өтінем87089097982
Айгул
Aikatalgat00@mail.ru
12-02-17 11:53
Салеметсизбе!!!менин 2баламмен квартирада турам.улкеним ДЦП 2-топтагы мугедек,киши балам 3-айлык.2007жылдан бери жумыстеген жеримнин жатаханасынан 1болмесин алып берутнизди сураймын.Казир декреттемин.Квартирада туру киындап кетти баламен еш жерге алмайт.жолдасымнын айлыгы сол квартираданартылмайт.инвалид кызымнын лечениесине де жетпит.
dama
09-02-17 15:28
Мен бир алаяктан 210.000 тенге алуушын сотка бергенмин. Актауда. Сот шешим шгарды. Бир аида тауп берсин деп. Ол тауп бермеди. Сосн жеке сот ари караи 15 аи жумстады. Бирак ештенеде ондиралмады. Сосн кылмыстыкка откерди. Оларда келеси апта шакырамыз дид тек. Сонда Казакстанда сот жалпы органнын куши алсиз болганыма. Кадимгидеи журген простои алаякка сози куши отпитин. Ол алаяк аитады менин таныстарыс коп деп. Алде таныс билис мемлекеттенде кушти болганыма. Алаяктын аты КУЛБАЕВ КУДРАТ РУСТАМОВИЧ.
Sailaukhan Aliya
Sailaukhanaaa@gmail.com
30-01-17 14:18
Саламатсыз ба? Менин сиздерге хат жазу себебим баспана маселеси бойынша хат жазып отырмын. Жолдасым екеуимиз Астанада квартира жалдап турамыз еки баламыз бар. Жолдасым кане жумыс стейди озим баламен отырмын
Айжан
Aizhan.egizbaeva@.mailru
28-01-17 07:36
Саламатсызба Н.Ə .Назарбаев аға мен актау каласының турғынымын .кумис алкалы батыр анамын бир улым инвалит дцп аурумен аурады мен сиден баспана сурағым келе6 баламен квартирамен квартира журип шаршадым баспана сурап бармағ жерім калмады бир умітим сизден сизден отиниш маған баспана керекозим жумыссызбынкомек беріңізші сиздің колыңыздан келеді ең болмағанда инвалит баламды ескеріңізші .сізге алланың нвры жаусын алла разы болсын .жауапсыз калмаиыншы отиниш 87473167605.
Майнур Омирбай
maia_84a@mail.ru
28-01-17 07:15
Нурсултан Абишулы салем берд!к ! Мен!н с!зге деген от!н!ш!мд! Созбен айту мумк!н емес. Дегенмен с!зден суранарым : Мен Кудай коскан жубайым баласы екеум!зд! Тастап кеткел! 7 дан асты ол кезде баласы бар жогы 6 айлык наресте ед! М!не осы 7 жыл !ш!нде баласы кандай жагыдайда журген!нде хабары жок б!р наски алып бермеген былай турсын, ашпа аманба деп звандап хал!н б!лген емес. М!не осы уакыт !ш!нде алиментте толемей келед! 7 жыл. С!зден от!нер!м осы адам жайында !здеу жариялап акел!к акысын отетуге комек сураудамын. Каз!рг! Уакытта Анам балам ушеум!з патер жалдап турып келем!з. Алматы каласы медеу ауданы соды дурыс жбалагандыктан бала уш!н бар жогы айына 4.600 алимент отем акы бол!нге. С!зден от!нер!м осы жагыдаймен комек берсен!з, б!р!нш!де б!зд! Жараткан Аллама ек!нш!ден Алламнын б!зге ж!берген с!зге мын алгыс шук!рш!л!к деген ниет!ммен алгысым шекс!з боларед! НУРАГА
Қамажай Таңатарова
Kamabahyt@gmail.com
25-01-17 19:05
Сəлеметсізбе? Нұрсұлтан ата мен сізге хат жолдаған себебім. Азаматтық ала алмай жүрмін, өзбекстан халқынан 2000ж көшіп келгелі Азаматтығым жоқ қиналып кеттім. Егер көмегіңізді берсеніз өтінемін сізден. Оралман куəлігіммен жүрмін.
Өтінемі
Асем
Asem.kiyabaeva @mail.ru
16-01-17 08:48
Саламатсызба Нурсултан Абишевич менин сизге хат жазу себебим мен жалгыз басты анамын басымда баспанам болмай казир туыскандардын уйнде турып жатырмын. Анам менин 2жасымда кайтыс болып.
Акем аяк астынан сыркаттанып 2 жыл бурын кайтыс болды. Мен удеги жалгыз баламын. Сизге амалым
таусылып сизден комек сурап жазып отырмын. Менин отинишимди жерге тастаманызшы.
Аигул
amantaevna06@gmail.com
09-01-17 03:46
Саламатсыз ба?Нурсултан ага сизге хат жолдау себебим мен 4 балалы жалгыз басты анамын.осы Астана каласында времянка жалдап турып жатырмын менин накты еш жерде прапискам жок кандаи комек бере аласыз былтыр 3ши баламды окуга бере алмаи калдым биыл 4ши балам даиын тур озим жумыссызбын балларымды караитын адам болмагае сон уиде отырган жагдаиым бар комек беретин ешкиммим жок жалгыз шешемде еки кызымды окытып отыр ози пенсяда пенсядагы анама еки баламды берип коиалмадым осы уакытка деин карап комек берди бирак денсаулык сыр берип еки кишентаиымды колыма алып жумыссыз времянкага карызга кирип отырган жагдаиым бар сизден отиниш маган комек беринишши кандаида комегиниз болып жатса алдын ала рахыметимди аитам алладан каитсын дим
Мурат
Мурат садыков
09-12-16 09:27
Сотка шакырып жатыр анашымды Н.А. Назарбаев комектесуынызды отынем Анашым окымаган оны алдап сокты мен оны кеш былдым Анашым сыякты алдангандар оте коп жемкорлар жеп жатыр карапайым халыкты кынап жатыр Банк Менежырылерды кадагалауыныздв отынем. Меным байланыс тел; 87785746097
Мурат
Мурат садыков
09-12-16 09:12
Нурсылтан Назарбаев Абыш улы мен анашым кыйындыкка тап болды каспи банктен таварни кылып халадиник алдык посредник аркылы ол пасредник быщды алдады жарты акшасын оздеры алдыда кашты 2 айдан беры толеейа алмай жатырмыз озым жумысызбын анашымда жумысыз акеем тапканы ол тыршылыкке кетып жатыр жумыс таба алмай жатырмын комектесуыныз отынем
Куланда
87023735120
08-12-16 04:49
Салеметсизбе ел басы кандай комек бар менин уш балама ушбалага уш жасына деин пасобия толесениз отниш уйм жок киредид алып жер алдык енди толеу кыин аиына 45000т толеимиз киналып журм.
Полатова Зульфия Нуралы кызы
02-12-16 20:22
Егер де менi какан адамды тауып жатсаныздар +7775 293 97 26 номерге хабарласуынызды отiнем
Полатова Зульфия Нуралы кызы
02-12-16 20:18
Нурсылтан Назарбаев ата сiзге айтар отiнiшiм тек менi каккан 367AR01 санды женiл авто колiк иесiн тауып тиiстi жазасын берулерiнiздi суранам ал менiн туратын жерiм Онтустiк Шымкент каласы казгурт ауданы какпак елдi мекенде турам екi улдын анасымын арзымайтын айлыкка жумыс жасаймын екi улымнын акесi жок сiздерге айтарым менiкаккан адамнын коке жаке таныс тамырына карамай турмеге отыргызуларынызды суранам мен полицияга шагымданып едiм танысы аркылы кутылып кеттi сол ушiн сiзге хат аркылы
Полатова Зульфия Нуралы кызы
02-12-16 19:56
Менi 01.12.2016ж кунi саг тангы 10 :00де женiл 367AR01номерлi авто колiгi согып комек корсетiп балницага апарудын орнына кашып кеттi менi каккан адамды тез арада таптырып тиiстi жазасын беруiнiздiсуранамын менiн есiмiм Полатова Зульфия Нуралы кызымын озiм ажыраскам екi улдын анасымын ешкайда жумыс жасамайм сол менi какан докейi мен кокесi болса да менi кагып кашып кеткенi ушiн сотталып турмеге отыруын калаймын егер де каканын далелдейтiн куагерлер керек болса сол арсыз адамды бур омiрге турмеде шiрiтетiн лалелдер де коп
турсунгул
кеунимжаева
09-11-16 15:28
Салеметсиз бе? Н.А.Назарбаев ата. Сизден комек сураймын мен Турсунгул Кеунимжаева уйм жок арендада турамын. Уш балам бар куиеум жумыссыз мен бала кутымде отырмын мен бир болмели патер берлсе екен арендада туратын жерымнен шыгарайын дер жатыр шыгаып жиберсе барар жерим жок пропескада биреудын уйнде турамын олда шык дер жатыр мен далада кангырып калатын болдым отиниш комектессениз деймын баспа жонынде комектесунзды сураймын отыныш Жамбыл обылысы Талас ауданы Каратау каласынан отиниш комектесыниз жауабын тел аркылы кутемин 87756365651
жулдыз
nurbolat.83.83.83.83@gmail.com
04-11-16 19:56
Саламатсыздарма биз отбасында 7 баламыз анам мен акем ажырасканына15 жжыл болды содан бери жалдамалы патерде турамыз анам жалдамалы жумс истейди окиметтен алатын жжардем акы ешнарсеге жетпид акемиз аллемент толемид сиздерден отиниш комек баспана уй бберрилеме
коп балалы анага кезекке турып койгамыз алтын алкасы бар анамнын 87754432828
Айткул
03-11-16 20:20
Саламатсыздарма мен 4қыздардың жалгыз басты анамын сизден тек баспана берсеңіз балдарымен квартирада журмын қиын қол ушин берсеңіз отиниш 87758263551
куралай
turgaeva.kuralai@mail.ru
29-10-16 19:07
Салеметсизбе Ел басы—аса кадирменди де курметти Нурсултан Назарбаев Абишулы.Менин сизге хат жазуым себеби—биз оралмандармыз,оз ата мекенимизге келгенимизге оте куаныштымыз,енди маселе биздин келгенимизге 4жыл болды,биздин кишкене 2болмели патеримиз бар,жолдасым еки балам бар.Жолдасым жумыста Аллага шукир,патеримизге техпаспорт алгымыз келед,бирак улкен патерге беремиз дид,ал биздин казир улкен патер салатын жагдайымыз жок.Сизден отиниш бизге комектесуинизди сураймыз,жауап кайтарасыз деген умиттемиз:87759914530,87714916878
таңірберген
dibmuxamed2015ee@gmail.com
25-10-16 20:06
Асалаумағаликум!
Қурметти ел басы Нурсултан Назарбаев Əбішұлы!
Біз Қызылорда обылысы.Универсам.Абай даңғылы 37.кв29.
Арыз жазыу себебим.Мен 1 болмели уйде турамыз.Уйим бар.Айелим екеумиз жумысызбыз.4балам бар.Неше жыл бойы этаж уйимизде жылыу жок.Рауан корппрптивне барсақ олар этаж бойынша ақша жинандпр деиди.Оган этажда туратын турғындар жинауга қарсы.Айсайын акшасын төйлеп турмыз.Акимшиликтен келген кісілер есіктін сыртынан қайтып кеттет.Қур уəдені уйіп төгіп кетеди.Биыл батериямызды ауыстырдык сонын өзинде жылыу жоқ. Сизге арқа суйеп жазып отырмын.Жауапсыз қалдырмауынызды сураймын.ном:87754723620.87059802594.
Молдир
moldir86@licensied.ru
24-10-16 07:48
Саламатсызба мен кызылорда облысынын тургынымын озим жалгыз басты анамын бир балам бар балам ата анамнын колында озим калада жумыс жасаймын патерде турамын. Жалгыз басты ана ретинде уйге тиркелейг десем прописка калада емес баска жактасынба Деп облыс кабылдамайды мен прописка ауылдан шыгып калага тиркелейн десем балам мектепке баруы киын болады енди не истеймин билмеймин акимге барсан киргизбейди алдынан дурыс жауап бермейди шыгарып салады бир жолын айтасыз ба? Рахмет 87779580025
Айнакулова Балнура
Banu-19-91@mail.ru
09-10-16 09:53
Салеметсиз бе Нурсултан Абишулы, мендеги маселе биз жас отбасымыз еки балам бар жолдасым жумыссыз, уйимиз жок арендада турамыз, мемлекет тарапынан комек колдарынызды созсаныздар деимин, оте киналып жатырм
Перизат
02-09-16 12:49
Құрметти Елбасы!мен коп балалы ана ретинде комек сураймын.7 баланын анасымын.киеум жумыссыз мен бала кутимимен уйде отырам киеуме укимет тарапынан жумыс болса я болмаса кандайда бир комек болса отиниш
Олжас
01-09-16 18:23
Ассалаумағалейкум!!! Нұрсылтан Әбішұлы мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында малдәрігер қызыметін атқарамын. Біздегі мәселе еңбек ақымызды уақытылы алмаймыз. Ал қазір тіпті 5 ай болды еңбек ақымызды төлемей жатыр. Сол себепті сізден Мойынқұм аудандық Ветеринария бөліміне бір шара қолдануыңызды сураймын
Айман
31-08-16 12:54
Сəлеметсізбе Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы мен Ақтөбе қаласынын тұрғынымын көп балалы анамын, басымызда баспанамыз жок я жеріміз жоқ кезегігміз қашан келетіні белгісіз өзіміз пəтер жалдап тұрамыз.Сізден өтініп сұрарым үкімет тарпаынан қандайда бір көмек беріле ме?
Меруерт
87057217005
16-08-16 17:42
Мен жағыз басты анамын неге уйге кезеке тұруға даход сұрайды мен сатушы болып жұмыс жасаймын сонда мен уйге кезеке тұралмаймынба мен нестем енді алимент толемид қашып жүр пəтер жалдап тұрам екі қызым бар калай пәтер алсам болад маған көмектесуіңізді сұранам маған
Шолпан
26-07-16 19:07
Салеметсиздерме,менде уй маселеси,шынымен де комек болар мекен!?2балам бар,5жыл бойы патер жалдап журмиз,каншама акша,жагдайымыз маз емес,кыйналып журмиз,жазсам коп айтсам да коп,агалардан сал де болса комек сураймын 2баламнын атынан,жауабын кутемин. .87057271664
назкуль
87782624577
12-07-16 07:03
Мен батыр ана оз елимде кангыбас болып омир сурип жатырмын,бармаган жерим жок,нур отан деген жай соз,еш маселени шешпейди,енди кимге мунымды айтарымды билмеймин,алка алтын берди бир букет гулмен сосы мазакпа алде корлыкпа,алде казакстан ен томенги ел катарындамызба,уй де жерде жок пособия алмаймын еш комек жок биздин жан айкайымызды тындар жан жок коп балалы аналарга еш курмет жок енди озинизден комек кутемин,
Улдана
Uldana9090gmail.ru
20-06-16 13:44
Амансызба.Нұр аға.? Жағдайыңыз калай ?
Сіз біз секілді қарапайым халықтын Сұрауын қараусыз қалдырмайды деп ойлаймын.... өзіңіз білесіз
Жастардын басым көпшілігі баспана мәселесімен тентіреп жүр деседе болады... сізден сұрарым үй алуды жастарға жеңілдетсеңіз деймін...
Мен бала мен уйдемін Күйеуім жумыс істейді айлығы 50 000 кредиттен артылмайды... біз астанада пəтерді жалдап турамыз... сізден отініш біздін жағдайымызды қарастыруыңызды сұраймын. Рахмет
Жадыра
jada-15@mail.ru
09-06-16 06:49
Салеметсизбе? Бул жерге комек сурап жазсак шынындада комек берилеме екен? Бизге жумыс керек. ОКО Казыгурт ауданында турамыз. Еки баламыз бар, киеуимнин туракты жумысы жок. Жаз айларында Астанага барып стройка истейди. Кыста ишерге тамак киерге киим таппай киналамыз. Жана жыл мерекесинде дастарханымызда ештене болмай отип жатыр. Баспанамыз тагы жок. Патерде турамыз. Менин мамандыгым педагог. Отинем жумыска орналасуга комек керек. Мен жумыска турсам болды, уйды озимиз салып аламыз. Тел. 87016499202
Ринат
ringo85m@gmail.com
22-05-16 20:34
Ассалаумагалейкум курметты Ел басы!Меним от басымды курганыма 4 жылдан аса уакыт отти. Еки кишкентай перентимиз бар,ушинши наристени жакында Жубаим дуниеге акелгели тур. Аллам каласа бизге комек берунизди отинемиз. бир баспана салатын жер алуга комегинизди сураймыз. Алматы каласында бир кишкентай гана патер жалдап турамыз. Бир болмеде жатамыз, бир болмеде тамак жасаймыз.Сизге отиниш комек берунизди сураймыз.?
Ринат
ringo85m@gmail.com
22-05-16 20:15
Ассалаумагалейкум курметты Ел басы!
замира
zamira_kanly@mail.ru
20-05-16 17:46
Қазақтың ұлдары мен қыздарынан көмек сұраймын, ақыл-кеңес беріңіздерші. Сіңілімді сабалап ұрып,жағын сындырып кеткен. Не істесем болады? Соттың үкімі әділетсіз. Өйткені Зетбеков Абзал Лесханович сотты сатып алатынын ескерткен. Бүкіл суреттер мен медициналық сараптамалыр бар. Кім кандай ақыл қосады?
замира
zamira_kanly@mail.ru
20-05-16 17:41
Сәлеметсізбе ,Елбасы Нурсултан Әбишұлы! Мен Алматы облысы тұрғынымын, 5 сәуір 2016 жылы Алматы қаласы,Алмалы ауданы сотының үкімімен сотталған ҚР КҚ-нің 107 бабының 1-ші бөлігімен Зетбеков Абзал Лесханович 1 жыл 6 айға бас бостандығынан шекте жазасы тағайындалған. Бұл үкімге мүлдем қарсы екендігін айтқан сіңілім Айдарова Жанатты ешкім елемей отыр. Аппелациялық шағым берген қабылдамаған. Сотты сатып алғандарын айтқан. Сіңілімді сабалап, жағын сындырып, белін ісіріп кеткен. Қасақан түрде орта дәрежедегі зиян келтірген. онымен қоса мас күйінде қылмыс жасаған. Бір жыл бойы қашып жүрген. Сіздерден әділдікті сұраймыз. Қазақ қыздарын қазақтың ұлдары ұрып, жағын сындырып отыр, бір осы мәселені көтеріп, әділ шешетін адамдар болса. Менде сіңілімнің қалай қиналып жағы сынып жатқаны, тепкілеп кеткендегі бүкіл медициналық сараптамалар бар. Осы сот елемей отыр. Өйткені Зетбековты ақтап отыр.
Аяужан
Аyaujan-9685
04-05-16 18:48
Амансызба казак халкынын ержурек батыр басшысы Елбасшым
нурбибы
nurbybi2016mail.ru
09-04-16 15:35
Салеметсызбе Нурсултан ата сизден жылап сурайм Алла омырынызды балаларыныздын омырын узак кылсын анашым 1965жылгы жетысай дарыгерлерынын былымсыз салгырттыгынан олым аузында ауыр халде жатыр жатыр кистасы 3шы сатыда бауыр церроз асказанда 1литр су бар шаштары жок буйрек кызметы бузылган екы рет химия алды онкология да шымкентте жатты акша беерып журып зорга жетысай ештеме былмеды эмурте 2рет тусты удз тусты диагностикалык орталыктарга кан тапсырды сондада былмеды отынем кол ушын берыныздершы 87028990495 хабарласып
Аягоз Серикбаева
Aygoz@maill.com
23-03-16 08:48
Нурсылтан ата калныз калай елимиз сиздин арканызда оркендеп жатыр омириниз узак денсаулыгыныз куатка болесин баршамызга комек колын созсаныз жагдаймыз жаркын болар келел болашакта маган комек берсениз каражат жагнан комек берсениз Алла буйырса жеке ноомерим 87778393449 отиншим кайырлымдык жасасаныз каражат жагынан комек берсениз
Аягоз Серикбаева
Aygoz@maill.com
22-03-16 09:36
Казакстан Рсы призентине алгысымыз шексиз Алла рахымды болсын Нурсылтан ел басымызга жолдауымды кабыл етсин Нурсылтын ата сизден комек сурагалы едим жардем бирсениз каражат жагынан комек берсениз сизден сондай жардем кутем хабарламамды бос калмассыз мен орал каласынан болам Нурсылтан ата маган комек берсениз 87778393449 меним номер еди хабарламамды окып маган хат жазарсыз
жулдыз
aimetovajuldiz@gmail.com
13-03-16 15:35
Салеметсизбе елбасы.маган комек колын созсаныз.торт баламен далада калдым.озим жумыска жарамсызбын.себеби кишкентай сабимен отырмын.жолдасым жок.коршилерим комектесип турады.тегин жатакханалар болсениздер.биз сиякты шарасыз калган аналарга
нургуль
nurgulia3337@bk.ru
10-03-16 13:01
жауапты каидан кашан алуга болады
нургуль
nurgulia3337@bk.ru
10-03-16 12:58
салеметсыз маган бас пана керек кол ушын берунызды сураимынкезеке турганыма алты жыл болды казыр патер жалдап турам быр болмеде уактында толемесен аикаи шу шык д еиды торт баламен еш кандаи патер быр болмесынде бергысы келмеиды бала шаган коп деп жумысымда жок оте кыин жагдаида калдым сондыктан сызден комек колын берунызды сураимын бармаган жерым калмады сол быр жауап кезекты кут деиды акшасы бардар уи алады жалакысы жаксы жумыска турады карапаиым мендеи адам далада калатын болдык былыктен кашан комек болады комектесыныздер
нургуль
nurgulia3337@bk.ru
10-03-16 05:24
салеметсыз ел басы мен коп балалы анамын уи куиым жок патер жалдап турам казыргы жагдаиым оте киын жумыс жок уидын кезегыне турганыма алты жеты жыл болды бармаган жерым калмады сондыктан сызден отынерым кол ушын берунызды сураимын менде шаршап шалдыгып журген каншама аналар бар барган жерде окымет басындагылар жауап бералмаиды аитатын созы кезек кут оны озымде былем былыктен кашан комек аламыз сонда акымде жауабы осы жумыс сурап бардым оныда тауып бермеды енды каида барамын сондыктан сызден комек сурап отырмын
айнур жетписова
ssssainur35@Gmail. com
21-02-16 07:00
Жауапты кайдан тапсам окысам болады
айнур жетписова
ssssainur35@Gmail. com
21-02-16 06:01
Салеметсизбе Нурсултан Абиш улы. Мен жетписова айнур Батыс Казахстан орал каласынына тургыны алты баланын анасымын.али кунге деин патер жалдап турамын бар тапканым балаларымды асыраумен патер акысын толеу ге гана жетеди бир отинишим патер алуга ен болмаса арендный желе га кезекпен алуга комектесинизши айнур жетписова ерболатовна
Кызсулу
Guma.love@mail.ru
23-11-15 07:24
Курметти де кадирли Нурсултан Абишулы! Сизге отиниш хатын жолдап отырган : Кызылорда облысы, Жанакорган ауданы, Келин тобе аулынын тургыны, енбек ардагери , батыр ана , зейнеткер Досжанова Кызсулу. Менин хат жолдауымнын себеби, 1990 ж 25 жылдык стажбен зейнетке шыканмын. Зейнетимнин дурыс есептелмеуине байланысты , менин озиме тиесили зейнетакымды Ала алмай отырган сон жазып отырмын. Зан орындарына да хабарластым, ешкандай конилди толтыратын жауап Ала алмай келемин. Озиме тиесили зейнет акымды ала алмай келе жатканыма кынжыламын.Мен сизден жумыс бериниз я болмаса жок акша талап етип отырган жокпын, озиме тиесили окиметтен алатын акшамды алдыртуга ыкпалынызды жасасаныз деп отинемин. Канша жыл енбек етип, енбегимнин зейнетин коре алмай отырганыма ренжулимин. Сиздин, ягни Елбасынын халыкка жасап отырган жаксылыктарыда мени айналып отуде. Менин кукыгым аякка тапталуда.Казахстан халкы ушин Жаны ауыратын жалгыз президент сизсиз.Менин хатын жауапсыз калмайды деп ойлаймын. Адилдикти жаны суйетин,озине тиесили зейнетакысын ала алмай келе жаткан зейнеткердин жан айкайы деп тусинерсиз . Кызсулу тел: 8775-142-40-88 Жауабын кутуши 77 жастагы батыр ана, енбек ардагери, зейнеткер.
Руслан
kospanov13051988@gmail.ru
25-10-15 04:51
Ассалаумағаликум Аса Құрметтi. Н.Ә.Назарбаев ата қал-жадайыңыз қалай менi мазалаб жүрген, бiр сұрақғым бар едi, ол сұрағымды қойар болсам көкеиімдегi бiр орындалмас арман сияқты, ол сұрақты қойайын, рұқсат болса. Ел атасы. Ел басы. Нұр аға өзіңізді көру еді, және сіздің жәніңіз да, жұмыс жасау едi. Мен .Қоспанов.Руслан.Қайырғалиұлымын тл 87029820074
Руслан
kospanov13051988@gmail.ru
24-10-15 09:50
Құрметтi Н.Ә.Назарбаев аға сiзге деген алғсым шексiз сiз бiздiң атамызсыз Қазақстанның осы ауыз бiршiлтi ешкім мен жауласпай келе жатқанна мен өз басым және бүткіл қазақтар үшiн қуанам сізге деген алғымыз шек сiз рахмет сiзге ендiгi менiң арманым сол атамның қолынан ұстап амандасу рұқсат болса мен казiр Астана қаласында жұмыс жасап жүрмiн бiр келген сайын қолыңыздан алғым келедi бiрақ амал қанша кiре алмаймын мен өзiмдi таныстырып кетеиiн мен Қоспанов Руслан Қайырғалиұлымын менiң тл 87029820074
Руслан
kospanov13051988@gmail.ru
23-10-15 14:41
Ассалаумағаликум Н. Ә. Назарбаев аға мен Қоспанов Руслан Қайырғалұлымын мен Жамбыл.обл Қордай.ауд Берiктас ауылынның тұрғынымын мен жайғана жүргiзушiмiн менiң сiзден сұрар өтiнiшiм мына Белаз афто көлiгне жүргiзушi етiп орналастырып беруiңiз сұраймын менiң тел +77029820074
Сауле
eshentaevas@gmail.com
18-10-15 06:06
Салеметсиз бе? Нурсултан ата калай жагдайыныз? Менинде маселем осы адамдардынкиндей 2 балам бар куйеуим де менде мемлекеттик жумыс истемеймиз куйеуим кузетши жеке меншик агенствада ал мен уйдемин 2 балага карап сол квартирада турамыз биз жерге де арыз тастаганбыз олда жок 2008 де 4 жылдан Кейн берилуи мумкин деген бирак барибир акша бермесен жер аламайтын сияктысын. Жас отбасы боган сон тапкан акшан жегенинен артылмайды. 30 сын айлыкпен кун корудемиз тагы 2 балага акша болинеди дейди бирак менин прапискам баска жакта балаларыммен куйеумнинки шешесинин уйнде тиркеули. Менин сизден сурарым осы оз жерим болса болды озиммиз котерип битирип аламын уйди жер керек тек кана. Мен шымкенттенмин. Арине мен сиякты Адам коб болар балан екеу ак жумыс истеп таппайсын ба дерсиздер куйеуим айел Адам уйде балдарга карау миндети дейди енди оз жолдасынды тындамасан олда куна ал тууга кесек тугымак келет казак санын кобейтип бирак балдарымнын болашагын ойлайм оз жерин болмаса квартирада журип туган сон кыйналасын. Балдарына да жер керек когерту ушин. Несибесимен дер туа берсен туасын ал Кейн оларга жагдайын жасамасан болмайды гой соны ойлайм сол ушин бир жерим болса оз тирлигимди ары карай донгелетип кетем Аллах каласа. Алдын ала рахмет менин пикиримди окысаныз оте куанармын бир комек тиерине сенемин.87023433931. Кенжебаева Сауле Абдижалел кызы.
Эльмира
emma345jan@mail.ru
07-10-15 18:03
салеметсіз бе Н.Ә.Назарбаев аға . Денсаулығыңыз жаксы ма? Менің 2 балам бар жолдасыммен некеге кеш тұрдық ,екеуміздің прапискамыз екі жақта "жас отбасыларға" үйге кезекке тұруға жоғарыда жазып кеткендей некеге тұрғанымызға бір ғана жыл болды және праписка екі жақта және оған үш жыл болу қажет, балаларымыз прапискада жоқ, осы себепті біз жас отбасыларға үйге кезекке тұруға құжатымыз жетпей жатыр. жолдасым СТО да жумыс жасайды кыста жумысы болмаиды озиме келер болсам Эколог мамандыгын битиргенмин орта билимим бар жумыска киру ушин озиниз билесиз таныс керек жане бираз акша сурайды оган жагдайымыз жетпейди казир Астана каласында Тілендиев.Н көше Атбасар 2 г квартирада турамыз аиына 60000 тг толеп турамыз. Қолымда ауру анам бар. Сізден өтінерім бізге пәтер беруінізді сұраймын. 8702 234 03 10 хатымды жауапсыз қалдырмаңызшы өтініш.
Манас Мухтаров
senator-maximus
26-09-15 11:53
Мен Мухтаров Манас Мухтарулы мен осындай адилдикке жол бермеймин тек мен емес шыгар мына омирде 50% кредит толесем мен алмаган 50% алимент толесем 1-балага мен ондайга жол бермейм соттаса да
Манас Мухтаров
senator-maximus
26-09-15 11:42
Ел басы Нурсултан Назарбаевка! мени сотка шакырды актау каласы №2 сотына Мен Мухтаров Манас Мухтарулы айелим ажырасуга арыз берди Актау каласынан бирак мен Атырауда турам ол калай неге, сотка бардым мени тындаган жок сот сразу айырып 50% алимент деп 1-балама ол калай айелим туберкулез и баланы алып 50% алмакшы сонда мен тегин жумыс жасауым керекпе не и айелим мамасы мени кредитпен тастап кетсе сонда адилдик кайда Казакстанда сотка да акша берип койган
медет
media_taraz@mail.ru
15-09-15 15:20
Отиниш комектесинуинизди суранамын.
медет
media_taraz@mail.ru
15-09-15 15:14
Нурсултан Абишович Назарбаев мен молодой семейный адаммын жасым 21 де молодой семейный адамга калай комектесе аласыз маган бар жогы 1 комнатный квартира болсада 1уй керек боп жатыр мен Тараз каласында кв да турам 2балам бар мен жумыс истеймин айелим жумыссыз тапкан акшам кв ра мен тамактан артылмайды.87762131116.
Жамила
Жолдыбаев Кенжебек
05-09-15 14:52
Мен Юнусова Жамила Мангыстау обл.Бейнеу ауданында ЖӨБ Мекемеде 1982жылдан бери жумыс жасаймын.Мекеме 2015ж 12 Маусым куни 17жумысшыны шаыкырып оз еркилеринизбен жумыстан шыгамыз деп арыз жазындар деди.Бираз айкайболды 16адам арыз жазды олар жалдамалы болып Мекеменин аты жок солай жумыс жасауда.Ал мен арыз жазбадым.Мени жумыстан шыгарып жберди Мекеменин 2013-2015 жылдарга бекитилген келисим шартта мени жумыстан шыгара алмайды мен Актаудагы прафкомга арыз жаздым келисим шартты корсетип уймде меннен баска жумыс жасайтын адам жок.Жолдсым 60ка келген адам денсаулыгы жок 2балам студент бреуй Актауда екиншиси Актобеде акылы окиды жататын орны ишип жеми менин мойнымда.Ал уйде8-инши сынып окитын балам бар.Өзым \"Алтын алка иегеримин мени неге жумыстан кыскартады деп осыны зандыма зансызба деп прафкомга арыз жаздым.Прафком дурыс жауап бермеди мекеме басшылыгы 2014жылы 15-инши шилдеде келисим шартта озгерис болды дейди.Егер озгерис болса неге жеке-жеке жумысшыларга кол койдырып танстрмаиды.Сосын Бейнеу прокуратурасына арыз жаздым.Олар арызды енбек баскармасына жбердик деп хат келди 1 айда шешими келеди деди.Мен 1 ай откесин телефон соктм поштамен жбердик деди енбек баскармасы оганда 1 ай болды али жок.Мен кайта телефон соктым олар уинде электронни пошта барма жберем деди уймде жок дедим.Прокоротуранын электронны поштасына жбер дедим мен прокуротурага 3 кун бардым жауап келмеди.Сизге осынын акикатын шешип беруинизди отнемин мен Коп балалы ана Юнусова Жамила
меруерт
miko.72@mail.ru
03-07-15 20:06
Амансыз ба? призидент Нурсылтан Назарбаев.мен алты баланың анасы ретінде хат жолдап отырмын.Меніңмұң мұқтажымым ауылымыз Сыр өзенінің жагасында орналасқан.Жаңақорганауданының батыс бетінде ең шеткі ауылда Тұрамыз.Біздң ешқандай жағдайымызжоқ.Балалар ойнайтын алаңымыз жоқ.Жаздайбалалар каникулға шыққандасуменжағаласып отырамыз.Баты бетінде Сыр өзені шығыс бетінде Сыр өзенінен бөлінген үлке канал,көл суға жүгіредіде тұрады.Соған аудан басшыларынан газон деп сұрағанбыз құрғақ уәде бойынша қалды.Жолдасым темірден түйін түйген ұста жұмыс жасау үшін электор қуаты жетпейді көршілер ренжиді жұмыс істесең.Шиелі жарығынан жарық сұрасақ Қорғантоғай ауылы планда жоқ деп шығарып салады.Жарық аулымызға дейін келіп қорғантғай кошесін тағы тартпай кеткен.Ауыз суымызды айқай қырғынмен ішеміз.Ең жақын мектебіміз |\\\\|51М.Каратаев атырдағы орта мектеп жазда мақұл қыс ауасы өте қиын .Каншама қыз бала,жас сәбилер таң қараңғысын да шығадықазір небір оқиғалар белең алып жатыр қорқамыз.Халыктың жағдайы жасалмаған Мң мұқтажымызды тыңдап халықтың ауылдың жағдайын түсінсеңіз,осы жағдайға оң көзбен қараптағдырымызды шешіп беруіңізді өте қатты өтініп сұраймын
мика
mika74@ru
21-05-15 22:26
Сәлеметсіз бе, Нұрсұлтан Әбішұлы! Біз Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарағайлы кентінің тұрғындары кентіміздің Егеменді ел болған жылдарынан бастап құлдырап, көп қабатты үйлердің бос қалып, құлап та жатқан (саны көп) үйлердің астында бірнеше балалардың қалып қойып қайтыс болғанын айта келе, келешегі жоқ болып кеткен елді мекенімізге аудан, облыс әкімдерінің көз жұма қарап отырғандықтарын айтқымыз келеді. Себебі, кенттің 6000 мыңдай тұрғыны бар, екі үлкен өндіріс орны (Қазмыс және Кентөбе \"Испаткарметқа\" қарайды), екі мектеп, бір мәдениет үйі, бір мектеп жанынан ашылған балабақша және 80-жылдары аудан болып тұрған кездегі үлкен аурухананың екі жағынан қирап жатқан (қысқартқан түрлері) екі терапевт, бір тіс дәрігері бар ауруханамыз бар. Кенттің 5-6 көшесі ғана жарықтандырылған, қыстың күндері 4-5 колонка (су алатын) іске жарамды, көшелерде беті ашық жатқан су құбырлары (оған да түсіп кетіп жатқандарда бар), асфальтталған 1-2 көшеміз бар еді, оны да 2014 жылдың жаз айларында істейміз деп, ақшасын жеді, жолдарды қазып-қазып сол күйінде тастады. Кентімізге есеп беріп не болмаса жағдайды біліп халықтың жағдайын білуге келген әкімсымақтарымыз келсе \"ештеңе айтпаңдар, бәрі жақсы деңдер\" деп екі мектеп, балабақша, аурухана қызметкерлерін ғана жинайды,қарапайым халық кімнің келіп кетіп жатқанын да білмейді себебі кездесу өтетін ғимарат алдында полиция қызметкерлері артық адамды кіргізбейді, олар келе жатыр деп бір апта, бір ай бұрын барлығын жуғызтып, көшені де тазалатып, көше жарықтарын жағып (кеткен соң көше жарығы сөндіріліп, сол беті қалады) дайындалады. Себебі олай істемесе дөкөй әкімнен кіші әкім таяқ жейтіні сөзсіз. Кентіміздің келешегі үшін, жастардың болашағы үшін сізден шырағы сөніп бара жатқан елді мекеніміздің құлап, құлдырамауына жол бермеуіңізді, көркеюін және өсуін өз қолыңызға алып, жұмыстың дұрыс және нақты жүргізілуін өз бақылауыңызға алуыңызды өтінеміз. Сіздің Сарыарқаның төсінен орнын ойып екінші Астанамызды аз жылдың ішінде тұрғызып, көркейтіп өсіргеніңізде біздің кішкентай ғана мекенімізді көркейту сізге сөз емес екенін білеміз! Кент тұрғындарының үмітін ақтайсыз деген сенімдеміз.
Кадыкоз Нурлан Нурбайулы
kaldykozov51@gmail.comi
21-05-15 07:31
ОКО Казыгурт ауданы,Казыгурт ауылы М.Макатаев 9 уйдин тургыны Калдыкоз Нурлан Нурбайулынан.\
\ Арыз:\
\ Аса кадирли Елбасы!Менин арыз жазу себебим,мени Калдыкоз Нурланды Казыгурт аудандык соты жазыксыз ешкандай далелсиз соттап отыр.Судия Конырбае зансыз истер жасап,мени ешкандай далелсиз айыптады.Куйтыркы арекеттер жасап менен акша талап еткендей болды.Болжаммен уким шыгаруга болмайды деп занда накты жазылган.Накты далелсиз,накаттан айыптап бас бостандыгымнан айырып отыр.Апеляциягада жаздым Конырбаев озинин таныстары аркылы укимди кыскартпай отыр.Зан адамдарынын Зан бузып бундай иске баруын тусинбей отырмын.Казирги танда жогары оку орынын битирип дипломмен ауылга умиткермин орыс тил окытушысы болып жумыс истеймин.Конырбаев зансыз болжаммен уким шыгарып,мени бас бастандыгымнан айырып омириме болашагыма балта шауып отыр.Озинизден бир комек боларына ж/е зансыз истелип жаткан истерге бейжай карамайды деп сенемин.
Төрегелдиева Марияш Құдиярқызы
mara.ekibas@gmail.com
18-05-15 14:00
Аса,құрметті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 2012жылы шаруа-қожалығын аштық жеміс-жидек егеміз деп. Жер көлемі 5,4га суғармалы 2012жылыдан бастап Екібастұз қаласын әкіміне 2,3 рет су сұрап арыздандық.
Әкім жолдастан жауап келді нефтьті перегонан су өткізуге болмайды деп жауап келді. Сосын пкуратураға шағымдандық 2,3 рет жауап су өткізуге болмайды деп жауап келді.
Менін арманым 5гектар алма ағашы, 5гектар қара өрік ағашы 5гектар алмұрт отырғызсам. Аса, құрметті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы өз қазағымды жамандағаным емес Екібастұз ауданында бау ағаш шықпайды.
Ал Алланнын берген бойыма құдыреті бау ағаш отырғызуға құдретім жетеді. АЛЛАның құдыреты күштілігі жер қысымымен алған жеріме су август айында бұлақ болып келді. Соны айтып көзыме жеткізе алмадым маған сенбейді. Август айында су керек бірақ ерте бергені жақсы болар еді. 2013-2014жылдары 25га сәбіз ектім көктем айларында жамбыр болмай және оның үстіне су ертерек бермей шілде айында жамбыр болды. Сүйтіп сәбіз өнім ала алмадық. Даму 20-20 бағдарламасына жерімізді еңгізіп оқып сертификат алдық. Даму бағдарламасы 20-20 егерде су алатын болсаңыз кридит алуыныз керек сол себептен жолдасымның үйын қойып 1600000 тенге алдық. Нәтиже осы ақшаға 25 гектар сәбіз ектік 2014те. Су ертерек бермеді бармаған жеріміз қалмады су сұрап. Ал енді бар үмітіміз бір АЛЛА. Аса,құрметті Елбасы Нұрсылтан Әбішұлы үмітіміз сіз болып тұрсыз. Қаражат сұрасам үйін барма дейді. Ал отырған үйіме 10жыл болды шамамын келгенін төлеп отырмын. Аса, құрметті Елбасы Нұрсылтан Әбішұлы сіздің қаулыңыз шыққан еді 7жыл тұрған үйде жан ұяларға кедергісіз үйді аударып бер деген үкіміңізды орындамай отыр. Енді биыл шамам келгенін отырғызам. Аса, құрметті Елбасы Нұрсылтан Әбішұлы өзіңіз он көзіңізді салуыңызды сұранамын сізге зор денсаулық, бахыт, даулет тілеймін аман болыңыз.
акмарал
akmaral-jetisay@mail.ru
17-04-15 10:53
Салеметсизбе.мен жасузак акмарал меним сизден бир отинерим маган комек берулеринизди сураймын мен турмыста едим жас семямыз баспанамызда жок.куйеуим окиметте жумыс жасамайды биз балалы болалмай журмиз емделуге каражатымызда жок врачтар коп каражат сурапжатыр бизде ондай акшада жок,биздин бала суйгимиз келеди бизге комек берулеринизди отинем.
toni talgat
toni--777@mail.ru
28-03-15 13:21
САЛЕМЕТСЫЗБЕ Н.А.НАЗАРБАЕВ АТА ШАПЫРАШТЫМЫН МЕНДЕ АМАНСЫЗБА ?! ...осыны окыпкалсаныз егер ол мумкын емес сиякты .Барыбыр жазаберин ОСЫ КАНШАМА АДАМ КИНАЛЫБ ЖУР СОЛАРГА КОНЫЛ АУДАРЫНЫЗШЫ СОЛАРГА КРМЕК БЕРЫНЫЗШЫ,Жасырмайакойайн мен мемлекетте акымшылыкте стим барлык казыр жумыссыз адам 2/1 Казакстанда соны менын бастыктарым барын жумыс ыстейды деп жазип тастады солай окымет мактанады жумыссыздык азайды деп,кпзыргы уакытта обл аудан акымдеры былай турсын ауыл акымынын озинде 4-5 квартирадан 5-6 участоктары бар арендага берипкойган немесе туыскандарынын атына жазип койган !!! сыздын комекшылерыныз бары соны тыгып отыр себебы кришалары осы жемкорлардын жемкорлыкпен куреске бару манынасыз бопкетти себебы олар оздеры бырыншы очеред жемкор! каншама мындаган арыздар жыберыватр сызге бырак окынышке орай сыздын комекшылерыныз оны бырыншы окыб жойып тастайды орта жолда ,

ТАРАЗ КАЛАСЫ ТАЛГАТ 94 http://www.kazakwa.imob.su
Айткулова Айжан
Aijan.79_11@mail.ru
17-03-15 16:36
Салеметсизба!Нурсылтан ата менин Алматы каласында турганыма 14 жыл болды сол кезден бери патер жалдап турамын .Мен жалгыз басты анамын 5балам бар сизден сурарым маган уй немесе жер жагынан комек берсениз деймин окысаныз сизге рахмет алдын-ала
Асем
ibraeva05asem@mail.ru
17-03-15 07:34
Саламатсызба Нур Отан сиздерден улкен комек сураймыз озимнен кищи синлим Ермаханова Сымбат Ермаханкызы Онтустик Казахстан облысы Кентау каласы Хантагы елди мекени тургыны 2 баласы бар, патери жок, улкен баласында жангыз басты айел , 2 балага ешкандау жардем акы алмайды, кужаттарын откизеди бирак ешкандай жауап келмейди. Жардем акы алуга немесе ана мен балага деген кандай комек бар, комек берулеринизди суранамыз.
Айкеш
Serik1977797@mail.ru
13-03-15 16:34
Құрметті Нұрсұлтан Әбішқлы сәлеметсіз бе, елдегі тыныштықпен xалық үшін істеліп жатқан игіліктеріңіз үшін шын алғысымды білдірем.
Мен Құрманқұлова Айкеш 1961 жылы туылғам.
Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы сізге xат жазу себебім жанұямыздың жағдайына байланысты. Басынан баяндайтын болсам. 1991 жылы жолдасым Құрманқұлов Құрышбек Естанович қайтыс болды. Руы шапырашты, оның ішінде Бәйтелі болады. Сол ұрпақтан екі ұлым бар:
1. Құрманқұлов Тұрсын Құрышбекович 1985 жылы туылған.
2. Құрманқұлов Серік Құрышбекович 1987 жылы туылған.
Осы кезге дейін көрген қиыншылығымды айтар болсам, ал үлкен баяндама болар. Жесір әйелдің күні қандай болатынын өзіңіз сезесіз ғой. Қысқаша айтар болсам бір көзімнің қарасы, бірі қөзімнің ағы болған екі ұлым осы күніүйленді, бір немерем бар.
Сол екі ұлым, екі жанұя менімен бірге бір кішкентай баспанада тұрамыз. Сізден өтінем, баспана жөнінде көмектессеңіз, өйткені сатып алуға жағдайымыз жоқ. 6 (алты) адам 38 (отыз сегіз) шаршы метр жатаxанадан алған екі бөлмеде тұрамыз.

Хат жолдаушы келініңіз Құрманққлова Айкеш Қабдрашитовна.
Мекен жайым: Алматы қаласы, Торайғыров көшесі 45-ші үй, 58-ші пәтер.
жулдыз
aimetovajuldiz@gmail.com
05-03-15 12:20
Салеметсизбе курметти елбасы.менин сизден комек сурагым келеди.ен басты проблемамыз баспана.казирги танда жалдамалы патер иелери баласанынан кашады.жекеменшик уй егелери далага куып шыгудан тайынбайды.далада мешитте тунеп шыккан отбасылар аз емес.казирги танда бир болмели патер жалга кемдегенде 50 мыннан жогары. Кредитке аламызба десек первоначальный акша, пенсионный корсеткиш сурайды.жолдасым карапайым курылысшы.сизден отиниш осы патерди кредитке алдынала толемакысыз, пенсион корсеткишинсиз алуга комекберсениз.озимиз ушин толеймизгой патерден айрылып калмау ушин.айсайын биреудин патерине толегенше неге оз баспанамызга толемеске.биреудин калтасына тускенше мемлекеттин каржысына туседигой.отиниш осы проблемамызды шешип берсениз,каншама отбасына куаныш болары созсиз.рахмет.
Ұлы Албан
alban
10-02-15 18:48
Бәрінде қойшы заман тыныш болса екен басқасы бірдеңе болар Қазақтар аман болыңдар Алла тек жақсылығын берсін
Боранбай Алмас Омирбекулынан
mr.almas1991@mail.ru
06-02-15 16:22
Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан Абишулы Назарбаевка Арыз менин сизге арыз беру себебим иним Боранбай Даниярды 30 казан себепсизден сепепсиз алты ьала пышактап олтирип кетти, сол алты баланын биреуи гана жауапка тартылып калганы бостандыкта жур жауапка тартылган баланын озин кинасиз деп танытып жатыр маган кереги казакстан республикасынын заныбойынша барлыгын жауыпка тартуынызды сураймын бизге берген жауаптарынын барлыгы жалган биз ол жауаппен келиспеимиз ойткени тергеуши олардын сощин сойлеп исти жылы жауып биздин зан блмегенимизди пайдаланды сол себептен сизден сурарым елимизде шындык пен адилдикти сиз гана ак карасын ажыратып берерсиздеп сенем комектесуинизди сураймын менин тел ном 87029321093
Кутмаханова Айгуль
vip_ibragim87@mail.ru
05-01-15 17:58
Курметти Президентимиз Нурсултан Абишулы Назарбаев ! Жана жылыныз кутты болсын! Сиздин бизге комек беруинизди сураймын. Менин еки татем, азаматша Гулмира Бекжанованын карамагында жумыс истеди.Сойтип журип, Гулмира Бекжанова саудамды, улкейтейн деп едим, деп менин мамамнын сенимине кирип,мамамнын атынан несие алып беруин отинди!Ойткени, озинин атында несие бар екенин айтты.Сонымен,Азаматша Гулмира Бекжанова несиени озим толейм деп сенимине кирип,мамамды кондирди!СОНЫМЕН Каспий банктен 2 млн. Тенге,ал екинши банк Альянс Банктен 2,500000 млн.тенге! Барлыгы 4,500000 млн.тенге алаяктык жолмен, жалган документпен несие алдыртты!Онын жалган документти жасап алганын, сот аркылы билдик! Енди Каспий банктын соты болган жок. АЛЬЯНС БАНКТИН соты болды! Укиминде Гульмира Бекжанованын мулки таркиленип,бас бостандыгынан айрылсын деп 7 жыл берди!Аныктап караса атында ешкандай мулки жок!Казирги Танда, Гулмира Бекжанованын адвокаты амиссияга документ дайындап жатыр! ЕНДИ ОЗ ОТБАСЫМА келетин болсак, 5 агайындымыз! Акемиз жок! Мамамнын айлыгы 16,500тенге курайды.Ягни, 0,5% жалакы алатын еди. Мектепте аспазшы болып,жумыс истейди! Енди Каспий банк мамамнын карточкасын жауып тастады! Каспий банк мамама хабарласып,атында кандай шоты бар екенин сурады!Акемиз кайтыс болган туралы балдарына берилетин пенсияны Каспий банк алып койса, калай кун коремиз! Корытындылай келе несие алынган туралы документте мамамнын колы койылган! Ал акшасына келетин болсак, Гулмира Бекжанова 4,500000 млн.тенгени оз пайдасына жараткан! Договор мамамнын атында болгандыктан, мамамнан Каспий банк, Альянс банк несиени кайтаруды талап етеди!Енди банкпен келисип, договорды Гулмира Бекжанованын атына аударуды отинемин! Осы оз тарапыныздан ыкпал ете отырып, комек беруинизди отинемин! Жане де екинши отинишим анама жумыс орнын тауып беруинизди сураймын.Осы хатымды карайсыз деген ниетпен жолдап отыра келе,куанышты жауабынызды кутемин! Хат жолдаушы: Ботабай Акниет Мейрамбеккызы.Кызылорда облысы,Жалагаш ауданы, Жанаталап ауылы!Кожабаев кошеси, 85 уй.Жауабынызды асыга кутемин!
сабира
sabira 222@mail.ru
25-11-14 09:40
Салеметсизбе,Нурсултан ага тургын уй алуга комектесиниз. Еки перзентим бар,биреуи 2 жаста,екиншиси 9 айлык. Отиниш комек бериниз.
сабира
sabira 222@mail.ru
25-11-14 09:34
Нурсултан ага бизге комек беруинзди сураймын, еки перзентим бар. Екеуиде кишкентай,биреуи 2 жаста,екиншиси 9 айлык.тургын уй алуга комектесиниз отиниш.
Асыл Карашина
asil.93.94@mail.ru
22-11-14 21:25
Саламатсыз ба Нурсултан ага! Менин жасым 21де жолдасым 22 жаста,1кыз,1улым бар жас отбасымыз!казирги танда уй жалдап турып жатырмыз,бирак кашангы булай жалгаспак,одан да сол акшаны туби туракты болып калатын уйге толесек,ешкимге айтар окпем болмас еди,отинем жауапсыз калдырманызшы!
Айкумис
aiko_12_01_93@mail.ru
14-11-14 15:54
Салеметсизбе Елбасымыз Нурсултан Абишулы Назарбаев!мен июнь айынан бастап Астана каласындагы 6 шы калалые емханада жумыс жасаудамын.жас отбасы деп документер тапсырдым ешкандайда натеже жок.кала коркейгени не керек егер басанасы жок адамдар дала кезип жур сол маселе бойынша комектесуйнизди сураймын.катты киналып кеттик.комектесинизши?менин телефон номерим 87024963093 немесе калай кол жеткисек болады баспанага.Жогарыда отыргандарда 5 6 баспанадан жалга берип отыр.биз биреуинеде кол жеткизе алмаймыз?
Эльвира
elvira-biko@mail.ru
10-11-14 08:23
Ассаламуағалейкум Нұрсұлтан Әбішұлы! Мен математика пәнінің мұғалімімін. Биыл көктемде оқу жылы бітер кезде мені жұмыстан шығарып жіберді. Себебі мен Хиджаб киген едим Алла жолында жургенди дұрыс көрдім,бірақ жұмыс істеуденде бас тартқым келмейді. Неге орамалмен жұмыс істеуге рұқсат берілмеген. Заңда ондай нәрсе жазылмағанғой! Өтініш сізден орамалмен жұмыс істеуге рұқсат етіңізші!!! Алла разы болсын сізге!!!
Айнаш Утегенова
rustem_rusalka@mail.ru
30-10-14 15:19
Сәлеметсізбе Нурсултан Абишулы! Мен Утегенова Айнаш Алгазыкызы Талдыкорган каласының тұрғынымын, көп балалы анамын, алтын алқа иегерімін, мектепте ұстаздық етіп жүргеніме 26-жыл. Бір балам түғаннан глаукома мүгедек 6-7 жыл болды тұрғын үй кезенгінде тұрғаныма номері -257, осы 3-категория бойынша үйдің кезексіз алуға болама. 1-бөлмелі пәтерде тұрамыз. Өтінем сізден көмек беруіңізді. Облыстық әкімге кіре алмай келем 2-жыл бұрын сіздің 8-наурыаз халықаралық әйелдер күнінің құттықтауына барасың деп еді тағыда өзінің таныстарына беріп жіберді. Не
Медет
medet.2712 mai ru
22-10-14 09:36
Ассалаумагалейкум Елбасы Нурсултан агам мен эмба ауылынын тургынымын мен зангер мамандыгын битирип 6 ай практикадан отип казир жумыс табалмай киналып отырмын оиткени ауылымда жумыс жок сиздер соны еске алып маган жумыс тауып берулеринизди отинемин менде сиз уксап елимеаянбай енбек етким келеди
Медет
medet.2712 mai ru
22-10-14 09:31
Нур Отанга
Ассалаумагалейкум баршанызга. мен эмба ауылынын тургынымын мен зангер мамандыгын битирип 6 ай практикадан отип казир жумыс табалмай киналып отырмын оиткени ауылымда жумыс жок сиздер соны еске алып маган жумыс тауып берулеринизди отинемин
Фанта
29-09-14 05:42
Оу адамдар Президенттің блогына неге жазбайсыңдар. Ол қазақ ру сайтына кірмейді
Космурзина Айнур +77018624357
runya.kos@mail.ru
26-09-14 11:00
Сәлеметсіз бе, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Мен Қызылорда обл., Жалағаш ауданының тұрғыны сізден көмек сұраудамын. Мен 2 жыл бұрын жер сатып алып, үй салғам. Сөйтсе, менің үйім 35000 ВВ столбаның астында салыныпты, енді маған биыл ол үйді басқа жерге сал деп отыр аудан әкімшілігі. Жерге берілген құжаттар дұрыс, сонда кінә кімнен? Уйдің өтемақысын неге бермейді? Өтініп с ұраймын маған бір жауап беріңізші?

карлыгаш
karlo@bk.ru
19-09-14 16:52
Елбасы бир комегиниз болсын енбекшиказахский район город есиктин акимине хабарласып Досетова Турганин жагдайын корип комектесуин суранызшы канша барып кабарласакта жауап берер тури жок ендиги умит сизден комектесинизши
Гулмира
aiza-831983@mail.ru
20-08-14 06:59
Салематсыз ба?Нурсултан Абишулы Сізге коятын бір сурагым бар Казакстан жерін коркейту керек дедініз сол казакстан жерінін алі бір болшегі бурынгы куйде тур ягни Кульсары каласында ешкандай жагдай жок микраиондарда уйлер авариный жагдайда жанбыр жауса судын барі уйге ірет оте лас балалрдын рйнайтын жері жок уйдін алды толган су асфальт тагы жок, уйдін ішінде отопленние болмайд кыстын мезгілі жагдайымыз совсем киындай тусед оны елеп жаткан адам жок ішетін суымыз да дурыс журмейд,казіргі уакытта авариный уйде турып жатырмыз чиновниктер бастарын ауырткылары келмейд КСК жок шашылып жаткан мусор подвалдын асты толган су уй кунен кунге томен тусіп кисаип бара жатыр бундай жагдайга кала Әкімі коз жума карап отыр сонда Кульсарынын халкы калай омір сурет, халыкты олар ойламаганда кім ойлайд ,Осы уйдін авриный жагдайынан бір жазатайым окига болса халыктын оміріне кім кепілдік бере алады, атырау облысынын Әкімі Багыткожа Измаганбетов мырзада оз козімен коріп кетті ештене айткан жок сонда халыктын омірі ,ойыншык болып турганы ма?казіргі уакытта халыктын жагдай осындай жагдайда ,Елбасы Нурсултан Абишулы осы жагдайдын бір шешімі болса сізден отіне сураймыз комектесесіз бе? жагдай оте томен, Отініш бул хатты Елбасыга жетуіне комек сураймыз, рахмет
Исахан Дина Ерболкызы
01-08-14 23:02
Салеметсизбе Нурсултан Абишулы! Менин сизге хат жолдап отырган себебим, мен ягни менин отбасым Алматы облысы Жамбыл ауданы Мынбаев ауылында турамыз,отбасымызда ,анам мен акем копбалалы жануяга жатады,ягни 5 баламыз мен тунгышымын Акемнин денсаулыгы жумыска жарамайды, анам ауылда дукенде жумыс истейди. Басымызда баспанамыз жок . патер жалдап турып журмиз. Мен сизден комектесуинизди сураймын! мен биыл 11-ши сыныпты битирип, жогары окуга туссем деген ойым бар. артымнан 4 бауырым мектеп кабыргасында окиды. ата-анамнын тапкан жалакысы ишип-жегеннен артылмайды, ауыл акимине аке-шешем 5 жыл болды жер немесе уй бересиздерме деп кирип отиниш айтып жургендерине,бирак ондада кайыр жок болды.Мен сизден отинип сураймын бизге кол ушынызды беринизши. биз сизден бирак отинишимиз бар менин бауырларым кангымай басымызга бир баспана берсениздеп сураймын .... биздин бар умитимиз сизде Нурсултан Абишулы!!87024212179
Нурсултан
ak7227168@mail.ru
25-07-14 17:05
Биреу тойып секирет,биреу тонып секирет дегендей.Тойгандар тонгандарга карамайт.Аш бала ток баламен ойнамайды,ток бала ештенени ойламайды. Ее халкым АЛЛАХ ТАГАЛА бастарына амандык,дендерине саулык берсин.
Алтын Адайка
Altyn_999@list.ru
21-07-14 18:11

Аса Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы !!!
Сізге зор денсаулық, ұзақ бақыттыда, берекелі өмір тілеймін.
Біз Ұлық Сұлтанымыз -Құдайымыз Аллатағала СҰБХАНАЛЛАТАҒАЛАҒА ,екінші халқымызға,ұшінші еліміз
халқымыз СҰЛТАНЫ СІЗГЕ адал қызмет қылып ,бір сүрініп Алла ,Алла ,Алла деп бір өліп ,бір тіріліп , көздеріміздің жасын бір сүртіп, бір жылап келе жатырмыз.Шүкір ,зор шүкір деп зікірлерімізді айта біреуден ақылмен Алла деп озып ,бұл жалғанның азабына әділетсіздігімен мазағына тоз тозымыз шығып міне тозып Сұлтаным келеміз.Өзіңнің қамыңды жеген жағдайыңды ойлаған ,жаз демей, қыс демей жалаң аяқ бірде алдыңда ,бірде соңыңда жүгірген Біз едік .Сүйіктім Алла-Раббым артқан ауыр жүгін арқама 25 жасымда артып алып , сырласатын бір жан табылмай жалғыз Алламен және Періштелерден басқа жанымды ақ шүберекке байлап алып, Алла жолында,Сұлтаныма қызметім деп Алла деп келемін. Жүректер қатайып тас болған мына бір аласапыран зұлмат заманда, ақты қара деп, қараны ақ деген залымдар жайлаған кездерде Біз бір күн ауру,бір күн сау ,бір жыл аш,бір күн тоқ мына халқыңмен, біресе бірге құлап ,біресе бірге тұрып отырмыз осылай міне . Өткен бір замандарда Стамбұлдық Әзіз Махмұд Әзіретіміз айтқандай ,өзін сынамақ оймен сарайға шақырған Түрік Сұлтанына ; “Сұлтаным сарайыңыз сыртында Сіз не болып жатырғанын, халқыңның аш жалаңаш екенін, осы қыста бейшара ел халқыңның үйлерін жылытатын және де бала шағасына ас пісіру үшін пештерін жағуға отыны жоқ екенін білмей бей хабарсыз отырғаныңыздай , Сіздің қорапшаңызда Біз не жасырулы тұрғанын қайдан білеміз , бір Атпа немесе бір кесірткеме » деген екен.Сол сияқты бізде білмей отырмыз Сіздің не ойлап жүргеніңізді, жаратушы ҚҰДАЙ ғана Алым Дана расында.Біздің аз ғана таяз ақылымызбен сезетініміз , түсінеріміз достықпен татулықта, жүрек -қалыб бірлігінде,имандылықта адалдықпен әділдікте,сабырлықпен,тыныштықта жәнеде бейбітшілікте ,аман есендікпен өмір сүру жәнеде барлық пенделер үшін тағыда таусылмас мол рыззықтар Алладан үлкен бір береке бар.Біз Сізге Алла куә 17 жыл бойы қызмет қылып, көптеген мемлекеттік маңызы бар идеялар,ұсыныстар
жазып беріп келеміз.Сізге Алла разы болсын,Сіз қолыңызға тиген хаттарымды алысыңызбен яғни біз арқылы Сізге Аллатағала Сұлтанымыз Алым Ұлығымыз берген барлық дүние жүзінің ғауһарларынан қымбат киелі идеяларымызды бағалап,жерге тастамай іске асырып отырғаныңызға.Бүгін біз Сізге берген барлық гигант идеялар ұсыныстарымыздың бәрі жүздеген $ миллиардтардан асып $ триллиондарға айналып осындай көп ұлтты достығымен ,ауыз біршілігі жарасқан тату азды көпті берекесі бар еліміздің игілігіне өзінің мол риззықтарымен , берекелерімен үлкен ,үлкен үлестер қосуда.Бісміллә деп бастаған Сізге 1998 жылы бірінші жазған хатымда : Нұраға мемлекеттік холдинг ашыңыздар ,сосын ел халқың адал ас жесін енді ,жүректері адал болсын дедім .Адал ет,адал ет өнімдері жәнеде адал шұжықтар дайындатып халқымызға сатсаңыздар деп ұсыныстар бердім.Бір жағынан тоқпен малдарды сою ,сосын адамдарға жегізу тағы үлкен обал ғой расында.Сол бірінші хатымда Сізге енді елімізге халқыңызға Құдайға -Аллатағалаға деген сенім,иман керек деп жаздым .Нұраға , АЛЛА Сіздерге жаннаттан сарайлар берер ,ел халқыңыз үшін енді Алла деп мыңдаған мешіттер салғызыңыз,адамдарға таза ауыз су керек бұлақ көздерін ашқызыңыздар ,ормандар отырғызыңыздар, өзіңізге де енді жаңадан сарай салғызыңыз деп жаздым.Шет елден барлық инвесторларды шақыртыңыздар,көптеп инвестициялар алып ел экономикасын дамытып ,халықтың әлеуметтік жағдайын гүлдендіріңіздер деп Сізге тыныштық бермей ұсыныстар беріп отырдым .Сіздің бастауыңызбен сол кездерде Самрұқ холдингі ашылды.Елімізде 2000 жылдары алғаш рет тәуба шүкір,Алма Атада орталық мешіт жанында адал ет ,адал шұжықтар үлкен саудасы басталыпта кетті . Бір күні барсам міне қызық Құдайдың кереметі .Кезек үлкен , халықтың алдында баяғы өзіміздің орыс ,белорус ,украин,татар бауырларымыз тұрғаны ғой. Олар бізге өздерінің таңда сағат 5-6 да келіп кезекке тұрғандарын айтты. Сондағы біздің қуанғанымызды көрсеңіз ғой ,расында орыс халықтары Алла-Құдайға барар, қайтар қидаят жолда басқа халықтардан озар ау осы дедім . Олар озар бізден мүмкін дедім.Міне солай болып келеді ғой жақсы ниет ойлар ,жарым ырыс дегендей.Құдайдың қалауымен орыс халқы рухани мәселелер жағынан әлемдегі ең алдағы көшбасшымыз болып келеді. Бүгінгі алмағайып заманда жер беті мешіттерімен шіркеулері Сүйіктіміз ИСА Ғ.С . ИССУСТЫҢ екінші келуін күтуде .Бүл туралы Әзіреті Сұлтан Мәуләнә шейх Мұхамед Әділ Назым өзінің киелі сұхбаттарында енді ИСА ПАТШАМЫЗ
және имам Махди келгенше жер беті мемлекеттерінің басын қосып ,басқарып отыратын ИСА Ғ.С. үмметтері болады деген еді көзі тірісінде. Жаны жәннәттар төрінде болғай ,Әлемнің бүкіл халықтары жүректері патшасы еді Сұлтанымыз Мәуләнә Әзіретлеріміз. Болсын!!! Ал біз күтуші иман келтірушілерміз .Бейбітшілікпен мол берекелі ,мол рыззықты ,бәрі дос тату тәтті ,мейірімді
Үлкен бір керемет бақ дәулетті 1 Сұлтанат
болып отыруға біздерде,түрік-арабтарда ,европа халықтарыда орыстарда,канадалықтар ,аргентиналықтар ,америкалықтарда разы боламыз.Ендігі барлық халықтар үшін ең өзекті мәселе келе жатырған Бақты қорламай, қумай , жақсы қарсалу .Имансыздар иманға келу ,Құдайдан біраз ұялып үйрену әділ болу , адал болу керек.


Аса Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!!!

Алладан жасырмағаныңды ел халықтан жасырма дейді ғой атамыз айналайын қазақ !!! Сіздер біздің көптеген
ой идеяларымызбен ,ұсыныстарымызбен қолдандыңыз ғой.2005 жылы Аллах куә Сізге жаңа антикризисная идея бердім «ҚАЗЫНА» қорын құрыңыздар ,соңыра 2008 «Даму »қорын құрыңыздар деп жаздым. Ел Халқым дағдарыс кезінде аш жалаңаш болмасын,оқу және жұмыс орындарын ашуды ұйымдастырыңыздар деп бердім .Қаражатты қайдан қалай алатыныңызды айттым.Сіз бұл идея ұсынысымды қуана өзіңізге алып , үлкен проектар жасатып керемет әрине іске асырдыңыздар .Үлкен Рахмет ,біздің идея ойларымызға сеніп, Сізге жазып жүрген сөздерімізді ,ойларымызды жерге тастамай бәрін түгелдей іске асырғаныңызға.Сізден өзіміздің жанұямыздың мұң мұқтаждарын жазып қайта қайта идеяларым үшін баспана ,идеяларыма қақымды гонорар біраз қаражат сұрадым.Сіздерден ешбір зат алмадым.
2011 жылғы күзде Сіздің Ақордада қызметкері Гүлнар Сәрсенбай қызы телефон соқты, Сізді Президенттің қабылдауына шақырамыз деді .Сол кезде ренжімеңіз біраз ауырып қалдым ,Думанда времянка жалдап тұрып
жатыр едік.Қызымыз екеумізге қатты салқын тиді,өзімде стресс тағы бар. Бара алмаймыз дедім.Гүлнар айтты бастықтар сізден жаңа идеялар сұрап отыр ғой ,тағы идеялар жазыңыздар ,Сізге үй береміз деп отыр ғой деді.Ойымызда бір арамдық жоқ сеніп жаза бердік. Сол кезде қыстауға елге Маңғыстауға барған едік. Маңғыстау облысы ДКНБ арқылы сізге алтын сатып алсын деп сәлемдеме жаздым .Сіз сосын 2012 жыл басында мемлекет валюта алтын қорын 180 миллиардқа өсірдіңіздер . Әкем марқұм дүние салсада орынында үйі бар ғой ,емделсек ,қыстасақ деп келсек ,олар болса жалғыз қызым ӘСЕМ екеумізді ұрып соғып сендер Назарбаевқа неге идея бересіңдер оған жэне оның адамдарына неге жәрдемдесесіңіздер деп самұрұқ деген сенсіңбе бәлем деп басымды жарақаттады. Сонда сөйледік; әй ақылдан кенде қалғандар ,Назарбаевқа ойларымды ,өз идеяларыммен ұсыныстарымды жазсам ел халқым жарқын болашағы үшін жазып отырмын деп . Сосын ауырып отырсам да Алладан ой идеялар сұрап тілепқазақ халқымызды мың жылдыққа гүлдендіру жәнеде мәңгілік халықтар момындар бақытты дәулетті мемлекетіне апарар жол «Жержаннатым Қазақстаным» идеямыз яғни бағасы $ 3 триллионды құрайтұғын ұсынысымызды , Cізге Маңғыстаудағы ДКНБ бастығы Жаманбаев приемнаясы арқылы ұсындым. Ол кісі көмекшісі Айгүл : Алтынгүл апай сіздің ұсыныстарыңызды бастыққа бердім ,ол кісі жоғарыға өзі жеткізеді деді.Сол кезде идея оригиналын ел КНБ бастығыАбықаев Нұртай Ағамның атына ,КНБ сайты арқылы Сізге беруін сұрап тағы жолдап жібердім.Сізге міне бір өліп ,бір тіріліп жүрген біз момын қызметкерлеріңіз осы қасиетті оразаайында осы ашық хатымызды жазып ,АЛЛАХ бұйрығымен Сізбен сырласып ақылдасып отырмыз.ОРАЗА айы құрметіне біздің ұсыныстарымыз идеяларымыз үшін қақымызды жемей Алма Атадан жақсы вилла жәнеде $ 1,5 МИЛЛИАРД гонарар берсеңіздер екен . Аллах куә ғой , АДАЙДЫҢ АЛТЫН қызының адал еңбегі арқасында СҰЛТАНЫМ СІЗДЕР керемет көп байыдыңыздар .Сізден ендігі уақытта АЛЛАТАҒАЛАМДА разы , періштелерде разы болар еді .АЛ БІЗДІҢ кедей кепшіктеріміз,жетімдеріміз бар ғой ,үйсіз күйсіз қазақтарымыз жүр ғой ,ол бейшараларымызға он шақты ауыл салсам деген арманым бар Сұлтанымым Нұраға.Аздаған қарыздарымды өтесем ,Алланыңда, пенделердіңде разылығын алсам ,Аталар рұхтарына астар берсем,хатым құран түсіртсем ,кедейлеріме азық түлік таратсам Алла разылығы болсын деп. Мәулеттер МҰХАММЕД С.Ғ. салауаттар кештерін өткізссек.Жетім балаларымыз үшін елде 3 жаңа қалашықтар салып берсек, сәбилерге бала бақшалар ,мектептер ,ауруханалар ,колледж ,университетер салсам деймін.
Олардың өміріде,менің жастайынан жетімдік көріп, кедейлікпен әділетсіздікпен өскен жалғызымның өмірі де ,халқымның балаларының өмірі де ендігі уақытта гүлденген ең сұлу өмір болуы керек. Сондықтан Сізден әділдікпен ,Құдай Аллаға ,-Біздерге адал болып , халқыңызға адал жақсы қарауыңызды өтінеміз.
Сұлтаным , Өз еліміздің өкіметін әсем болашақ үшін ел жанды адал инсан Иманғали Тасмағанбетовтың басқаруы туралы бұйрық беруіңізді сұраймыз.Бізгеде жақсы жұмыс беріңіз ,дипломды сатып алып жан жақтан келгендер кілең отыр әне .олар аферистар біздің идеяларымызды арсыздар ,ұятсыздар ұрлап алып Алланы бір алдап ,Сізді Сұлтаным екі,бізді үш алдап кетті міне.

Сұлтаным Сізден адалдық әділдік күтемін . Осы мүбәрак ай құрметіне біліп білмеген қате-кемшіліктеріміз үшін ,Құдайдан тәубамызды қабылдауын жәнеде Сұлтаным Сізден тура әңгімеміз жәнеде ,тік мінезіміз үшін кешірім сұраймыз.

Рахмет,Алладан Сізге таупиық ,хидаят ,екі дүние жаннатын тілейміз.

Аса құрметпен сіздің Алтынгүл Ермағанбетқызы Сейсова .
Алма Ата қаласы , 21.07.2014 жыл.

оспан
ospan zh @mail ru
07-06-14 15:09
Саламатсызба Елбасы мырза! Мен Жылқыбаев Оспан Түркістан қаласының тұрғынымын.Қазақ-түрік университетте жай жұмысшы болып істеймйн.2008жылы жұмысұа кіргенмін,Сіздің қауылыңызбен 2009ж. еңбек ақымызға 25 пайызға, келесі жылы тағы 25 пайызға одан кейін 30 пайыз қосылу керек болатын. Енді быйыл яғни 2014ж. сәуір айында 10пайыз қосылсын деп бұйырдыңыз,бірақ еш өзгеріс жоқ.мен жұмысқа кіргенде 33 мыңдай жалақы алатынмын, қазір 37 мы4дай аламын. сонда 90пайыз қалай болғаны.Осының шешуін бір атқа мінер шешіп берсе сіздің қолдауыңызбен. Рахымет!
Бауыржан
bauri_201@mail.ru
19-05-14 21:56
саламатсызба ел басы , егеменді қазақ елінің тірегі Нұрсұлтан ата. Мен қызылорда қаласы тасбөгет кентінде тұрамын. Мен Нұрмағанбет атындағы жас ұлан мектебіне түскім келеді. Менің әкем әскери саласында 25 жыл жұмыс жасап қазір зеинетке шықты. Ағам Сабыр рахимов атындағы әскери даиындық мектеп интернатының түлегі.Менде әкем ағам сияқты елімді жерімді қорғаитын үлкен азамат болғым келеді.Нұрсұлтан ата менің текқана бір тілегім осы оқу орнына түсіп сіз сияқты елі үшін ештеңеден аянбаитын үлкен азамат болсам деп ариандаимын.Осы арманымды қабыл алуыңызды өтінемін.менің атым Бауыржан тегім Абжаппар Абжан ұлы Мен 2001 жылы қызылорда қаласында туылдым. ендігі бар үмітім сізде Осы жазған хатымды оқиды деген үміттемін. Сізге зор денсаулық ұзақ өмір еңбегіңізге жеміс тілеимін.

cот.тел 87772957889 күні19.05.2014 .23.55


мен
Мерей
merei9_1
08-05-14 21:20
Курметти Казакстан Республикасынын тунгыш Президенти Нурсултан Абишулы Назарбаев мен семей каласында туратын Мерей Алимкулов деген азаматпын елим шапырашты мен сизди курмет тутам сиздин енбектеринизди катты багалаим.Отбасымызда 5 бала бар озим уйленгем 1 кызымбар анам кайтыс болган озим жумыс истим бирак жалакым ештенкеге жетпит бари маган карап отыр уй алаин десем несием бар патер жалдап турам семейде маган уй алуга комектесунизди сураимын. Менде сиздин баланыз шапыраштымын.Сизге деген алгысым шексиз атпен журген казактар сиздин арканызда машинамен жур сиздин жасаган ерликтериниз тарихта алтын ариптермен калат.Хатымды окысаныз маган комектесет деген умиттемин.
Айсулу
bekmuratova1962@mail.ru
24-04-14 10:42
Қызылорда қаласының тұрғыны Бекмұратова Айсұлу
8-778-609-34-33
Саламатсыз ба Құрметті елбасы Н.Назарбаев мырза!

Қол ұшын беретін жандар бар ма екен?
Әлде Алланың Ризалығы үшін көмектесетін жандар бар ма екен?

Арыз
Осы арызым арқылы Әкім маған 1 бөлмелі общежития берген болатын. Өзім әр жерде күнделікті 1000 теңге төлейтін жұмыс істеймін. Амалым қанша соны қанағат тұтамын. Бір қызым бар, аты Диана, 10 жаста. Күйеуім және балам жол апатынан қайтыс болған. Амал қанша, бәрі бір Алланың қолында. Егер күйеуім мен балам тірі болса еш нәрсеге мұқтаж болмас едім. Қайтейін қолымнан не келеді жылағаннан басқа, Әкімдердің бәріне барып болдым. Үйімді барлық теледидарға түсірдім. Ешқандай нәтиже болмады. Орталық мешіттен 5-күн тамақ ішеміз. Екі күн аш отырамыз, нанға да, проездге де ақша таба алмайтын күнімізде болады. Ақша дегенді де ұмытып қалдық. Мешітпен күн көріп отырмыз, оған да құдайға шүкір. Күн суытты. Үйдің іші азынап кетеді. Қызым тоңдым деп жылайды. Газ балондыда сатып аламыз. Мені аямасаңдар да, қызымды аясаңдаршы, өтінерім сол. Қазір жұмысқа да бара алмай қалдым. Өйткені қызымды жалғыз тастауға қорқамын. Қызыма бір нәрсе болып қалады ма деп. Общежитияның айналасы неше түрлі адамдар жүреді, ішкен мастар, қызымды қалай тастаймын бала ғой. Қасыма ертіп шығайын десем шаршайды. Терезенің жарты әйнектері бар, жартысы жоқ. Дәретхана дұрыс істемейді. Қолыммен су құямын, жылу нашар, маса көп, подвалдан пар ұралды. Бірінші этаж болғасын, бөлме деген аты әйтеуір. Былтыр жылусыз отырдық, светсіз,сусыз. Қызыма обал, тоңдым дейді. Дала қандай болса, үйімде сондай болуға шамалы, азынап тұр. Жұрттың ешқандай біз сияқты мұқтаж жанға жылы қабақтарын көрмедік. Сіздерден өтінерім, мен үшін емес, қызым үшін көмектесіңіздерші. Қаражат жағынан бізден қайтпаса, құдайдан қайтар. Бізге істеген жақсылықтарыңызға өле-өлгенше алғысымды айтып өтермін. Алла жар болсын!

Мирас Садиков
03-01-14 13:43
Салематсызба! Нұрсүлтан Назарбаев мырза,мен Маңғыстау облысы,Жаңаөзен қаласының тұрғынымын.Мен осыдан 2 ай бұрын жұмыстан басымнан қатты соққы алып үйде жатып қалдым,заң орындары әлі күнге дейін тексермей жатыр,маған әлі көмек көрсетіп жатқан жоқ.Менің сол жағымның аяқ қолым істемей қалды,басымның сынған жеріне әлі күнге дейін пласмас салынбаған.Мен анам екеуміз үйді жалдап тұрамыз.Жағдайым жоқ.Анам 1994 жылы үй тізіміне жазылған,үй әлі берілген жоқ. тез арада көмектесуінізді сұраймын.менің ұялы телефоным 8778 508 91 47.Анамның телефоны 8702 287 83 98 8778 703 92 56. мекен жайымды бір хабар берген соң айтармын
Арза
arza-7676-kz@mail.ru
21-12-13 20:11
Ел басы Нурсултан Назарбаев!! Сіздің көмегіңіз қажет, менің екі балам бар, екеуі де студент, біз Алматы қаласында общяга жалдап турамыз. Тапқан табысымыз общягадан артылмайды, балаларымның оқуын әрен төлеп отырмын, сізден сұрайын дегенім бізге квартира берсеңіз. Өз баспанамыздың болғанын 4 жыл қалап жүрміз, кәзіргі общягаға кететін ақшаны, өзіміздің баспанамызға төлесек арман жоқ еді. Біз тұратын общяга әйтеуір бір жылы сносқа кетейін деп жатыр, мен екі студент баламмен далада қаламын. Сіздің қолыңыздан келетінін біле, сізге осы хатты жазып отырмын. Біз сізден хабар күтеміз.
жеке уялы телефон: 87776456121
Бейсебаева Канымкул
87056436594@mail. ru
30-11-13 14:29
салеметсзбе ! мен 5 баланын анасымын. куйеум осыдан 3 жыл бурын тастап кеткен . брак балдарым оз атымдат форма 4. 3 ждыл бурын уйге кезекке турганмын. Нур Отан калалык депутат О. Мелдеханов берген уйди рухсатсыз кирдин деп кужатын бермей жатыр сурасам сотка жиберемз деп коркытып жатыр.. егер осы уйде калам десен 10000 доллар бер деп жатыр. бари ер бала . менде бундай акша жок бир комегн жасаныз. бир балам еканокок . 3 ай кут операсияны деди одан не болатынын блмеим. кунмди жорга корп жаткан мынандай жагдай болып жатыр . ОТНИШ КОМЕКТЕСИНИЗШИ.
Жанат
erge_777@mail.ru
06-07-13 18:12
Кешириниз мен 6 балам бар 5 кыз 1 ул Ен улени кыз 20 жаста 1 группа инвалид еди тосекте жататта коиады откизип жибереиин десем ишимнен шыккан бала кимаимын уиімде жок пәтер жалдап турам не истеимин күиеум жумыс жасаиды мен балалар кишкентаи солармен отырмын кишиси 2 аилык ,Сизден комек сурап отырган күиім бар ,Сизге Рахмет аса кәдирмен казак Халкыннын Косемі
Есбол
Esbol1992@mail.ru
30-06-13 14:30
Қашан жауап келер екен
Есбол
Esbol1992@mail.ru
30-06-13 14:24
Сәлеметсізбе Нұрсұлтан аға мен сізге үлкен шексіз алғысымды айтамын Қазақстан еліне көп жақсылықтар жасап Астанамызды куннен кунге көркейіп келеді Алла бізге амандық берсе оданда үлкен жетістіктерге жетеміз.Нұрсұлтан аға мен өзім қарапайым жанұйадан боламын қасымда келіншегім бар айағы ауыр жақында сәбилі боламыз Нұрсұлтан аға менде баспанам жоқ қалай қолжеткізсем болады айтыңышшы сізден көмек күтеміз менің үйалы телефон нөмірім 8707 475 92 55 асыға асыға күтеміз ізгі ниетпен Қазақстан азаматы Дүйсенбеков Есбол Ержа ұлы

Тазабек
tazabek90@mail.ru
23-05-13 14:06
Ассалом алейкум Нұрсылтан аға!!! мен Сарыағаш қаласынан болам, иегова күәгерлер деген сектасы біздің мусылман Қазақ бауырларымызды құртуда! олар еркін жүріп көбейүде, Қазақ екіге бөлініп кетеді секталарды құрпаса. Секталардын бәрін құрту қажет Нұрсылтан аға! не жұмыс жоқ тұрақты, не сапа жоқ бізде, және мына жақтан секта деген құртуда Қазақтарды.
Тазабек
tazabek90@mail.ru
20-05-13 15:19
Сарыағаш қаласының тұрғындары "Замана" газетіне Шымкентбай көшесінде "Иегова куәгерлерінің" ғибадатханасына келген көліктерден көшеде адамдардың жүріп-тұруы қиындап кететінін айтқан шағымдарын жіберген еді.
Енді тұрғындар аталған газет редакциясына Бас прокурор Асхат Дауылбаевтың, Дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Лама Шәріптің, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахметовтің атына жазылған үндеу мәтінін жіберді.

Оған Сарыағаш аудандық білім бөлімінің бастығы, мәслихат депутаттары және тағы бірқатар жергілікті атқамінерлер қол қойыпты. Үндеуде сарыағаштықтар діни ағымдар, секталар бүгінгі таңда әлем халықтарын алаңдатып отырған мәселеге айналғанын тілге тиек ете отырып, ел арасына іріткі салатын діни секталардың көбейгеніне алаңдаушылық білдірді.
"Жүргізіліп жатқан ауқымды жұмыстарға қарамастан бүгінгі таңда Сарыағаш ауданы "Иегова куәгерлерінің" орталығына айналып бара жатқаны туралы сөз жиі айтылып жүр. Шымкентбай көшесіндегі "Иегова куәгерлеріне" байланысты болған іс болды, бояуы сіңді деп жылы жауып қоя салуға болар еді. Бірақ, өкінішке орай, олардың ғибадатханасына келушілердің саны көбеюде. Бұған жоғары лауазымды азаматтар неге үнсіз қарап отыр? Газет көтерген мәселе осы күнге дейін неге жауапсыз қалуда? Елдегі тұрақтылық, бірлік пен келісімді сақтау әрбір қазақстандықтың міндеті емес пе? Қаламызда тұрақтылық пен бірлікке сына қағып, қандастарымызды жолдан адастырып, Ата заңымызды мойындамайтын, ұлтымызға, дінімізге жат секталардың жұмысына әкімшіліктің, құқық қорғау саласы қызметкерлерінің көз жұмып, жайбарақат отырғаны өкінішті", - дейді ашынған жұрт.

Сарыағаштықтар хаттың алдын Астанаға, қалғанын Шымкентке аттандырып жіберіпті. Жоғарыда отырған шенеуніктер қарапайым халықтың үндеуіне үн қоса ма, әлде сырғытпа жауап дайындай ма, оны уақыт көрсетер.
Тазабек
tazabek90@mail.ru
20-05-13 09:28
Қазақ елімізде сапа жоқ еш қандай!!! жем қорлық кеткен асып!!! Қазақ халқын қурдымға қарай кетті!!! Қазақ халқым ояныңдар!!! не болады ертенгі күніміз???
Тазабек
tazabek90@mail.ru
20-05-13 09:21
Біздің ел басшы қашан қазақ халқын ойлайды!!! Бәрін сатты шетелдерге!!! жұмыс жоқ елімізде!!! Еркіндік берді басқа дінге!!! Қазақтар кетіп жатыр басқа дінге!!! Қазақ елі құрып жатыр күннен күнге!!! Қалық кедей еліміз бай болғанмен!!! не істейміз Қазақ мусылман елім ???
Алия
alia_8.5@mail.ru
18-05-13 11:15
Саламатсызба Нурсултан Абишулы! Менын сизге хат жолдауымнын себебы,быз Шымкент каласында турамыз басымызда баспанамыз жок 2 баламыз бар,екеумызде жекеменшик жумыста жумыс истеймыз колжетимды баспана 2020 багдарламасы бойынша бизге уйге умыт жок ойткены быз жас отбасыга жатпаймыз,отбасы томенге жатпаймыз,мемлекеттик кызметкер емеспыз,бырак куйеумнын аке шешеси де жок,патерге акша толеп турамыз,алатын жалакымыз патерге толеумен тамактан артылмайды,енды сонда бизге ешкандай комек жокпа?Сонда биз омир бойы патер жалдап омирден отемызба? Сизден баска комек сурар ешкымымыз жок кой кол ушынызды бересыз деп умиттенемын,ойткены сиз Елбасымызсын гой.Байкауымша биздын Казахстаннын 80 пайызы уйге муктаж азаматтар,ойткены осындай биз сиятылар гой,Осы маселемды карап шешип беруынызды суранам!
Оразкуль
orazkul54
21-03-13 16:47
Аса,құрметті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Сіздің атыңызға жолдаған Мақтарал ауданындағы келеңсіз жайыттар және аудан әкімі С.Тұрбековтың заңсыз әрекеттері туралы сізге жіберген өтінішіме қосымша материалдар жолдап отырмын.

Ержар ауыл әкімшілігіндегі СВА мемлекеттік қабылдаудан өткен,бюджеттен бөлінген 22715682 теңге салынған медициналық мекеме ғимаратының құлағалы тұрғаны әжептеуір айқай-шуға тамызық болды.Бұл кемшілікіті прокуратура қызметкерлері анықтағанға шейін елдің иесі әкім С.тұрбеков неге көрмеді.

Аудандағы «Мақтарал-Жасыл желек» МКК мекемесіне көгалдандыру көріктендіру жұмысына 2011 жылдың өзіңде 148,7 млн, қала кенттері мен елді мекендерді жарықтандыруға 48,6 млн,санитарлық тазалық 47,9 млн теңге 1 жылда бөлінсе «Мақтарал Жасыл-желек» МКК мекемеснің жұмысы әр сессия сайын сынға алынсада депутат З.Ахметов бірнеше рет газет беттерінде мақала жазып, заңды органдарға хат жолдап тексерулер келсе де әлі күнге дейін шешімін таппай отыр.Мен өзім сессияда еккен талдар мен гүлдің қурап қала беретінін одан да оның өну жолдарын іздеу керек екенін талай рет айттым.Мақтарал ну орманға айналып гүлдер жайқалып өсіп тұрса,түнде түнгі шамдар жарқырап көшенің көркі кіріп тұрса кәнікей олай болмаған соң мемлекет қаржысын ысырапсыз шашқанда не шығады,бұлда жеудің бір түрі,оданда елдің игілі үшін қажетті жеріне жұмсайық деген сөзім үшін аудан әкімі С.Тұрбеков соңымнан шырақ алып түсіп отыр.

Асықата кентінде орналасқан 1200 бала оқитын №121 мектеп құрылысы 2010 жылдың 27 тамызында бітіп білім бөлімі қабылдап алған.
2 ай өтпей сыртқы пасадына жапсырылған керама гранит плиталар түсіп қалған.Жаңа директор Г.Сәуірбаева кезінде аудан әкміне және құрылыс бөлімі бастығына мәлімет бергенін айтады.Тексеру келе жатыр деген соң өз қаржыларынан бәрін құрастырып алдыңғы бетіне жапсырып артық бетін сылап қойғанын көрдік,сонда жаңа салған мектептің сапасына кімдер жауап береді.
Абай ауыл әкімдігінде 200 бала оқитын Титов мектебінің құрылысын Тәуелсіздіктің 21 жылдық мерекесіне тарту етіп қабылдау болды.
Алайда 2013 жылдың басында мектеп директорымен сөйлескенде аудандық құрылыс бөлімінің бастығы әкімнің туған құдасы Н.Қалисаев қол қоюын сұранған,директор15 млн-дық әлі біраз нәрселер жетпейтіндігін тілге тиек етіп қол қоймайтындығын айтқанда қол қоймай қайда барасын дегенін не деп түсінуге болады.Мен сол сөзден кейін аудан әкімі орынбасарлары Ә.Әбжановқа және аудан әкімінің орынбасары құрылыс кураторы Б.Асановқа кіріп тез арада жетпейтін заттарды қоймаса құрылыс бөлімінің бастығын заң оындарына беретіндігімді айтқан соң біраз заттарды алып келіп қойды.Сапасы өте төмен мектептің құрылысына кім жауап береді?

Еңбекші ауыл әкімшілігінде К-13 канал құрылысына мемлекеттен
1 млрд 163 млн қаржы бөлінген тапсырыс беруші Каз Сушар РМК Оңтүстік Қазақстан филиалы қабылдап алған, алайда каналдың ернеулеріне қойылған бетон плиталардан су тасып ел игілігіне жарата алмай отыр бұған кім кінәлі екені анықталған жоқ.

Ш.Ділдәбеков ауыл әкімшілігінде орналасқан «Тәуелсіздіктің 20 жылдық» атындағы каналының құрылысына мемлекеттен 14 млрд-қа жуық қаржы бөлінген бұл каналдың жағдайы өткен каналдарданда масқара.Каналдың ернеулері құлап беттеріне қойған сеткалармен плиталар каналдың ішіне түсіп кеткен бұны талай комиссиялар,БАҚ өкілдері келіп көрседе әлі күнге дейін шешімін таппай отыр.
Алда егіс науқаны су жетпей шулаған халық не күй кешеді ысырапсыз жұмсалған мемлекет қаржысына кім жауапты.
Қалаға тротуар салуға 108000,0 мың теңге бөлінген.Мемлекеттен тиісті қаражат бөлініп салынған қаладағы тротуарлардың көпшілігі сапасыз.Атап айтқанда,Амангелді көшесіндегі,Ерубаев көшесінен өте бере салынған тротуардың бас- аяғы жоқ.Яссауи көшесімен Дайрашев көшесі тротуарлары сөзге тиек етуге де болмайды,қырық жамау.Яссауи көшесінде қатардан салынған құрылыс дүкендеріне келген ауыр жүк машиналаы тротуарлары бұзып жіберуде.Бұған қала әкімі Ж.Бейсенбаев ешқандай шара қолданбай отыр.

Елбасы ел игілігі үшін қыруар қаржы бөліп қайтсем халықтың жағдайын көтерем деп отырғаны өзіңізге жоғарғыда аталған мәселелер қанша бұқралық ақпарат құралдарына жарияланып жатсада не аудан әкімі С.Тұрбеков не облыс әкімі А.Мырзахметовтен ешқандай нәтиже көріп отырғанымыз жоқ.Осы орайда жоғары тұрған лауазымды басшылар қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңында көрсеткендей
9 бап: Егер мемлекеттік қызметшінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы дәйекті ақпараты болса,ал мұндай құқық бұзушылықтың алдын алуға және жолын кесу жөнінде қажетті шаралар қолдану тиіс,қажетті шараларға уәкілетті мемлекеттік органдарды хабардар ету және жоғары тұрған басшыны,мемлекеттік орган басшылығын хабардар ету жататының ұмытып кеткендей
8 бап: Өзінің іс-әрекеттеріне қоғам тарапынан негізгі сынға себепкер болмауға сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге,оң сын ескертпелерде кемшіліктерді жою мен өзінің қызметін жақсарту үшін пайдалануға қажеттілікі ұмытқандай себебі бұған мына мысалдар айғақ аудан әкімі С.Тұрбеков елге есеп беруге келгенде сыни пікірін ашық айтқаны үшін, полицейлердің өңірге танымал қария қажы Қ.Ырысаевты жас балаша сүйреп жиыннан шығарып жібергені,бірнеше жыл партия қызметінде істеген аудандық мәслихаттың 2 кезең хатшысы болған елге сыйлы ауданның құрметті азаматы Б.Жұматовтың 19.09.2012 «Әділет» газетінде жарық көрген «Мақтаралға жаны ашымайтын әкім керек емес» деген сын мақаласы үшін өзінің туысы болып келетін Аудандық ардагерлік кеңесінің төрағалығына өзі ұсынған азаматпен соттасып жатқандығын не деуге болады.
Аудан әкімінің есебінде сіз туралы БАҚ өкілдері көп жазып отыр деген сұраққа С.Тұрбеков «Ит үреді керуен көшеді» деуі өз алдына ел басқарып отырған азаматқа үлкен саяси қателік.
Сессияларда елдің мүддесі үшін мәселе көтерген депутат:З.Ахметовтың соңына түсіп «Нұр Отан» партиясынын бюросына салып партия қатарынан шығарамыз деп қысымдық көрсетуін не деуге болады.
Депутат мәслихаттағы бюджеттік комиссиясының төрағасы Е.Жұмаділовтың сессияда бюджеттің дұрыс жоспарланбағандығын айтып сынағаны үшін Жұмаділовтың депутаттық есеп беру кезінде әкімнің өз үстемдігін көрсетуі.
Аудан әкімі С.Тұрбековтың бұл заңға жат қылықтарын облыс әкім А.Мырзахметовтың көрмеуі екеуінің бір жерде жұмыс істеп достығының беріктігінің арқасында қырғыштай қорып, шаң жұқтырмауын БАҚ өкілдерінің жазған сын ескертпелеріне және заңсыздықтарын көрмеуі және саяси баға бермеуі тамыр таныстыққа жол беріп отырғандығын көрсетеді.

Оразкуль
orazkul54
21-03-13 16:44
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевқа!


Өтініш

Аса, құрметті Нұрсұлтан аға !
Сізге хат жолдап отырған себебім өзіңіз арнайы ат басын бұрып, бірнеше рет келген Мақтарал ауданының кәзіргі жай- күйі туралы.
Ауданымыздың облыс, қала берсе Республикаға аты келеңсіз жақтарыменен шығып кетуіне алаңдаушлық білдіріп хат жолдап отырмын.
Аз уақыттын ішінде Қазақстанда қуатты да табысты мемлекетке айналдырып,өзіңіздің жарқын бастамаларыңыз арқылы жоғарғы халықаралық беделге ие болуға елбасы ретінде қосқан үлесіңізге мен Қазақстан азаматы және қазақ қызы болғаныма мақтанамын.
Толағай табыстарменен дүние жүзін мойындатқан Қазақстанның әлеуеті артып,экономикасы серпінді дамуына сіздің көрегендік саясатыңызды қолдай отырып, мен де өзім туып өскен Мақтарал ауданының Әлеуметтік және экономикалық жағдайының өсуіне өз үлесімді қосуды азаматтық борышым деп санаймын.
Кәсіпкерлік жаңа экономиканың қозғаушы күші екенін Мақтаралдық әр отбасына насихаттап, әлеуметтік жағдайының жақсаруына өз үлесімді қосып жүргенімді, тек осылай ғана біз әлемнің бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына қосыла алатыны.
Сіздің барлық жолдауларыңызбен бағдарламаларыңызды іске асыруға үлес қосқаным үшін халқым мені екінші рет мәслихат депутаты етіп сайлады.Депутат халық пен билік арасындағы дәнекер.
Көбіне халық билікке көзқарасын аудан әкімінің іс-әрекеттеріне қарап бағалайды.
Биліктің абыройын халық арасында көтеруге,халықтың билікке деген сенімсіздігінің тууына да себепкер ауданның саяси басшысы болып есептелетін аудан әкімі.
Біздің Мақтарал ауданы С.Тұрбеков мырзаны Оңтүстік Қазақстан облыс әкімі
Асқар Мырзахметов елге әкеліп таныстырғанда.
Бір топ депутаттармен еңбек ардагерлері қарсылық танытып 300 мың халқы бар,осы елдің мән-жайын жақсы түсінетін, ауданның негізгі өнімі мақта шаруашылығын жақсы меңгерген маманның Мақтаралдан шықпағанын,Еңбек ардагері, мемлекеттік наградалардың иегері М.Темешов деген ақсақал Асқар шырағым өзің бір мекемеде бірін бастық,бірін орынбасар болып істеген досынды қалай әкелсен солай алып кет деген сөзі ел есінде аудандық мәслихат сесиясына төрағалық етіп депутаттар қолдауымен ұсыныс
мен берген болатынмын.
Мақтарал ауданына әкім болып С.Тұрбеков келгелі халықтың билікке деген өкпе-назы көбейіп бұған себеп С.Тұрбековтың кейбір арғада,заңғада жат қылықтары
Мысалы ретінде С.Тұрбеков өз өкілеттілігін жоғары пайдаланып,бірнеше рет заңсыздыққа барған іс-әрекеттеріне назар аударыңыз
Мақтарал аудан әкімі Тұрбеков Серік Ордабекович 11.10.2010 жылы №859 санымен «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу жіне тұруға келген мамандарды әлеуметтік қолдау туралы» қаулы қабылдап,осы қаулымен ауылды елді мекендерге қабылданған білім,денсаулық саласында қызмет істейтін мамандарға бір жолғы көтерме жәрдем ақы және тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредит берілген.
С.Тұрбеков өзінің әрекеттерәмен аталған қаулының өз мағынасы бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қатысты шығарылған нормативті құқық акті бола тұра әділет органдарының заңда көрсетілген мерзімде мемлекеттік тіркеуге бермей заңсыз қолданған. Құқық бұзушы Тұрбеков Серік Ордабековичті әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республика кодексінің 354 бабының І бөлімі мен кәнілі деп тауып,оған осы баппенен 10 айлық есепті көрсеткіш 14 130 (он төрт мың бір жүз отыз) теңге айып пұл салынған,оны төлеп құтылды.

2010 жылдың 2 тамызында босаған аудан әкімі орынбасарының лауазымына 5 ай конкурс жарияламады.
8.11.2010 жылы бұрын өзімен «Оңтүстік Әлеуметтік корпорациясында» бірге істесеген Б.Қалжановты «Жаңа жол» ауыл әкімі міндетін атқарушы,
29.12.2010 жылы осы округке әкім етіп,
14.01.2011 жылдан бастап «Жаңа жол» ауылдық округінің әкімі қызметінен босатып конкурстық іріктеусіз Мақтарал ауданы әкімінің орынбасары лауазымына тағайындаймын деп заңсыз әрекеттерге барған.

Аудандық мәслихат сессияларында Білім бөлімінің сын көтермес жағдайын бірнеше рет көтерсем де әлі күнге дейін шешімін таппай отыр.
Қазақстан- 2020 жаңғырту кезеңі деп «Нұр Отан» партиясы жар салып жатқанда:
Бүкіл Білім беру жүйесін жаңғырту жаңа нысандар жасау және балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқумен толық қамту материалдық техникалық базаны жақсарту,оқытудың жаңа стандарт әдістеріменен технологияларын әзірлеу мен енгізу арқылы барлық деңгейде білім беру сапасын арттыру,педагог қызметкерлердің кәсіби даярлығын жоғары сапасын қамтамасыз ету,олардың әлеуметтік мәртеби ісімен еңбек ақысын көтеру деп жар салып отырғанда Білім бөлімі бастығы мен Мақтарал аудандық «Нұр Отан» ХДП партия филиалының төрағасы С.Тұрбековтың қылығын партия жолдауына қарсыма деп ойламасқа шарам жоқ.
Оған мысал ретінде 5 ақпан 2013 жылы Егеменді елдің «Егеменді Қазақстан» газетінде жарияланған «Былық» атты мақалада көрсетілген бірнеше жайыттар соның ішіндегі 44 мектеп жанынан Жылы- жай салу үшін бөлінген 17,5 млн мемлекет қаржысының бітпеген форма №2-ні толтырып ақша аударғаны және мектепке дейінгі 107 шағын орталықтар ұйымдастырудағы заңсыздықтары.
Білім бөлімінің бастығы Қ.Бапаев, бас есепші А.Утебаев және 44 мектеп директорларының үстінен қылмыстық іс қозғалды.
Білім бөлімінің бастығы Қ.Бапаев пен бас есепші А.Утебаев қызметінен шеттетілген.
Қол қойған 44 мектеп директорлары 1 жылға жуық уақыттан бері жағдайымыз не болады деп жұмысқа қолы бармай отырғанда Білім сапасын кімнен күтеміз болашақ тағдыр ұрпағы не болады.

Аудандық құрылыс бөлімінің бастығы Қалисаев әкімінің туған құдасы.
Бағдарлама аясында салынып жатқан мектептердің материалдық техникалық базасын жақсарту жолында салынып жатқан мектептердің сапасы жоқтығы бір бөлек мәселе.
Елбасы өзіңіз билік өкілдеріне бюджет қаржысының әр теңгесінің тиынына дейін шешімді пайдалану және оның қайтарымы болуы қажет деп қатаң талап қойып отырғанда,
2012 жылы аудан мұғалімдері арасындағы бүлігі өз алдына бір төбе.
Мақтаралдық ұстаздардың жалақасына қаралған қаржы шамамен 500 млн теңгеге жуық қаржы өзге мақсатқа жұмсалып кеткені .Обыс әкімдігінде өткен аудан әкімінін есебінде қатаң сыңға ілікті.

Мемлекет басшысы «Қазақстан әлеуметтік жаңғыртылуы:
Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына 20 қадам атты жолдауыңызды жалақыны кешіктірілмей беру керектігі айтылғандығын басқалар қызу қолдап жатқанда сол тұста,

Аудандық бюджет 500 млн қаржыны қайдан табарын білмей еңбек ақы шығындарының тапшылығын болдырмау үшін облыстық бюджеттен 300 млн және екінші кезектегі шығындарды (материалдық-техникалық базаны нығайтуға,күрделі жөндеуге қайта құру құрылыс жұмыстарының және т.б) қайта қарап талдау жасалып жергілікті бюджеттің қаржылары бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің келісімімен 127 млн 845 мың теңге қысқартылды дейді.
Жыл ортасында қаншама мемлекеттік мекемеге қаралған қаржы өз еріктермен кері қайтқанына біз сенбейміз.
Үш күнге созылған аудан бюджетінің айқай шуы аудан әкімі С.Тұрбековке әсер етпегені соншалықты Мақтаралдың 122 білім ошақтарының 7 мыңнан астам ұстаздарының 2012 жылдың наурыз айынан бастап ұдайы жырымдалып берілетін азын-аулақ жалақысы заңды еңбек демалыс айлығы кешіктірілуі қосылып ұлардай шулаған ұстаздардың жан айқайын аудан әкімі естімей демалысқа кетіп қалғаны не деуге болады.
Ырду-дырду тіршілік шәкірттердің білім сапасына кері әсерін тигізбей қойсыңба?
Біріңғай Ұлттық тестілеу сынынан биыл аудан түлектері тым нашар нәтиже көрсетті.Алтын белгіге үміткердің 10 пайызы ғана осы атаққа лайық екенін дәлелдеді.

Мақтарал қоғамдық саяси газеті 15 ақпан 2013 жылы жариялаған мақалада «Жетісайлықтар қашан таза су ішеді» деген мақалада қаланың ауыз су жүйесінің тозығы жеткендігі тұздылығы осының себебінен 50 мың халқы бар Жетісай қаласының тұрғындарының денсаулығына зияны тигені 24 сағат су беріледі деп жалған ақпараттың берілгендігін оқып таң қалып отырмын.Осы кезге дейін қаланың таза суына бөлінген
миллион-миллион қаржы қайда кетті?

«Ақ бұлақ» бағдарламасы аясында аудан халқын ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында елді мекендерде жинақтаушы ғимраттар құрылысы жүргізілген, атап айтсақ
Қарасақал 34,226 млн,Арай 44,350млн бөлініп, құрылысы жүргізілген. Бірақ, өкініштісі бұл екі су мұнарасынан су шықпай қалды.Бұл екі су мұнарасын аудан әкімінің туған құдасы Н.Калисаев бастаған комиссия мүшелері актімен қабылдау алған.78,601 млн теңге жұмсалған Үтіртөбе елді мекендегі су мұнарасынан ішуге жарамсыз ащы су шықты.Алдын-ала зерттеулер жүргізбей еңбегіміз зая кетті.Кәзіргі таңда сол жерлерге өзге жақтан құбырлар тартып және «Омега» қондырғысын қойып елге су беруде.Аудан тұрғындарына тәулігіне 24 сағат су беру мақсатында 7 мың дана ауыз су есептегіштері орнатылды деп жалған ақпарат беріп,9 млн мемлекет қаржысының аударуы.

«Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы» аясында Мақтарал аудандық жұмыспен қамту орталығы ашылған болатын.Орталыққа директор етіп кәзіргі күнде мәслихат депутаты М.Байсбаевты ұсынған аудан әкімі С.Тұрбеков.Мемлекеттен бөлінген қаржыны талан-таражға жол бергені үшін депутат М.Байсбаевтың үстінен аудандық қаржы полициясы қылмыстық іс қозғады.

Көркейту,көгалдандыру,абаттандыру 2011 жылы «Жасыл аймақ» іс-шарасы аясында нақты егілген жер көлемі 69,874 га егілген көшет саны, 109048 дана деп мәлімет берген «Мақтарал жасыл желек» МКК мекеме бастығыда аудандық мәслихат депутаты Р.Елшібаевтың айтқанына қарасақ Мақтарал ну орманға айналар еді.

Кәсіпкерлік бөлімі мен балабақша «Денсаулық Жетісай» жалға алған ғимаратының жалақысы көптігі соншалықты шет мемлекетіненде асып тұр.
Ай сайын кәсіпкерлік бөлімі үшін 700 мыңдай, Денсаулық Жетісай 500 мыңдай теңге жалақысы үшін төленуде.

2012 24 қаңтар фракция отырысынан бері 25 депутаттың 2 топқа бөілініп халық қалаулылары ру-руға бөлінім дау көтеруі өз алдына бір үлкен мәселе.4 депутат «Нұр Отан» партия қатарынан шығып кетіп, өзін-өзі ұсыну жолымен депутаттыққа өтті.Оларды депутат болған соң,партия қатарына қайта қабылдап, Нұр Отандықтар 100 пайыз өтті деп жалған ақпар берді.
Кезінде облыстық мәслихат депутаты болып сайланған,Мақтарал ауданының құрметті азаматы М.Ділдабековтың Нұр Отанға партиясына қайта кіруге берген өтінішін осы күнге шейін қанағаттандырмай отыруының себебі не?
«Нұр Отан» ХДП Мақтаралдық аудандық филиалы С.Тұрбековтың жекеменшігінде ме?Партияға қалаған адамын қабылдап, қаламаған адамын қабылдамайтын аудан әкімі С.Тұрбековтың бұл қылығын қалай түсінеміз?

Аудан әкімі есебінде сіз туралы БАҚ өкілдері көп жазады оған не дейсіз деген сұраққа әкім С.Тұрбеков 500 жүз адамның алдында «Ит үреді керуен көшеді» деуін қалай түсінеміз.Халықты итке теңеуі саяси қателік емес пе?
Аудан әкімінің заңсыз жақтарын жазбаған БАҚ өкілдері қалмады.
Мысалы: «Облыс әкімі назарына», «Қазақстан Республикасының бас прокурорына ашық хат», «Қазақстан Республикасы Президентіне ашық хат» деп талай БАҚ өкілдері жан айқайын ашына жазса да аудан әкімі С.Тұрбековтың оны шыбын шаққан құрлы көрмеуі, .
облыс әкімі Асқар Мырзахметовпен бірге жұмыс істеген достығының беріктігіме деп қаламыз.Қазақстан Республикасы Президент саясатына жасалынған мемлекеттік биліктің және «Нұр Отан» ХДП беделін түсіретін халықтың ашу-ызасын келітіріп отырғандығы .

Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын жақтауға және дәйекті жүзеге асыруға,өзіңіз іс-әрекетінің мемлекеттік биліктің беделін нығайтуға мемлекет мүддесін қорғауға: Қазақстан беделін түсіретін іс-әрекетін жасауға жол бермеуге сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға міндетті екендігін көрсетілген.
Мақтарал аудан әкімі С.Тұрбеков Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын жақтап мемлекеттін беделін нығайтудың орнына Президенттің сасатына қарсы іс әрекеттер жасап азаматтың құқығын таптап сыбайлас жемқорлыққа жол беріп мемлекеттің қаржысының негізсіз жұмсалуына жол беріп отыр деп айтумызға осы атап өткен дәлелді айғақтар мысал.
Тізбектесек таусылмайтын кемшіліктер қаншама.
Мақтарал ауданына мемлекет тарпынан әкімшілік бағыныстағы мекемелерге бөлінген қаржының заңды-заңсыздықтарын салынған құрылыстың сапасын жан-жақты тексеруіне Өркениетті әлем танып мойындаған

Қазақстан Республикасының Президенті өзіңізге зор сенім артып хат жолдап отырмын.Сіздің арқаңызда Қазақстан қуатты да табысты мемлекетке айналдыру тек сіздің қолыңыздан келетініне мен сенемін.
Сізге зор денсаулық,жаңа бастамаларыңыз арқылы жоғары халықаралық беделге ие бола беруіңізге тілектеспін.


АЙГЕРИМ
miss_aikon_95
21-02-13 10:37
SALEMETSIZBE NURSILTAN ATA.MEN JAKSILIKOVA AIGERIM.ONTUSTIK KAZAKISTAN ORALMANIMIZ.BIZ 2012JILI OTANIMIZGA ORALDIK.ORALMANDARGA OKIMET KVOTA BERED DEP ESTIGEN EM.BIZ JANUYMIZDA 5KISIMIZ MEN BIL MEKTEPTI BITIRDIM.OKUGA KATI TUSKIM KELDI BIRAK AKE WEWEMIN MENI OKITUGA JAGDAIZ BOLMADI.BIZDIN UIMIZDE JOK TUISTARIMIZDIN UINDE TURAMIZ AKE WEWEMNIN JUMISI JOK.BIZ KATTI KINALIP JURMIZ SIZDEN OTINIP SORAIMIZ ORALMADARGA KOMEKTESINIWI.BIZ SIZDEN KOMEK KUTEMIZ.
Жансaя
jansoka_96-06@mail.ru
08-02-13 20:00
Курметти:елбасы Нурсултан ата менiн карындасымнын аягын машина басып кеткен.Жазылганша ауруханада жатуына комектесiнiзшi.Уйге келсе аягынын турин ж/е жылаганин корип киналамыз.Аяагынын сырты ашык жара, ози журе алмай жатыр.Ата-анам да катты киналып кеттi. Карындасым Астанада калалык №2 балалар ауруханасында жатыр.
Кобеген
T__kobegen__t@mail.ru
24-12-12 23:06
Ассаламу алейкум ата!аты-жонiм Сейтжанов Кобеген Туреханович мен озiм туралы айта кететiн болсам ЮКО Шымкент обл.Шардара ауд. Шардара ауылында 03.02.1994.ж дуниеге келдiм озiм ауылда Ш.Уалиханов атындагы орта мектептi 9-сыныпка дейiн окыдым.2009.ж Алматы каласына окуга келдiм.№11 К.Л. 2012ж Касiптiк Лицейдi аман есен бiтiрiп,Казiр Алматы каласындагы Каныш Сатпаев атындагы улттык техникалык университетiнде бiлiмiмдi терендетудемiн.Кешендi тестiлеуден 78 балл жинап казiр грант болiмiнде окимын!Ата сiзге алгысым шексiз, денсаулыгыныз мыкты болсын,калганын сатып аламыз!Бiзге бiлiм алуга осындай мумкiндiктер жасалганына улкен рахмет.Сiздiн енбегiнiздi ар-бiр казахстан азаматы багалауы тиiс.Казак елi куннен кунге дамып келедi,осы дамып келе жаткан елiмiзге менде оз улесiмдi коскым келедi!
Мен сiздiн жеке кабылдауынызда болсам деймiн.моб:8775 594 90 94

Самал
26-07-12 09:10
Ангал казагым, осындай ертегилерге сенбейикши. Ол казакты ойлаган емес, ойламайды да. ..
Мольдир
Stervy_kz@mail.ru
25-07-12 16:30
Курметти Нурсултан Назарбаев,мен 2012-жылгы жас тулекпин,битирген мектебим Алматы облысы,Каратал ауданы Канабек ауылы,есимим Бахытжанкызы Молдир! Нурсултан ата менин ен басты арманым сиздин Назарбаев университетине тусу...менин ата-анамнын жагдайы менин окуымды толеуге шамасы жетпейди!!!сиздин колыныздан менин осы арманымды орындауга келеди!!!кол ушынызды беринизши...менин уялы телефонымнын номери 87784857470!!!мен сиздин жауабынызды кутем!
Оян ҚАЗАҚ
O_Astafirulla_qazaqtarga_ne_boldy@mail.ru
26-05-12 19:19
Назарбаевқа сенім жоқ!!! "ПАТШАМЫЗ" қашан кетеді!!!
ulbosin
ulbosin_95_95@mail.ru
12-05-12 19:41
el basi xaliqpen birge

ulbosin
ulbosin_95_95@mail.ru
12-05-12 19:36
el basi Nursultan Abish uli Nazarbaevqa assalaumagalaykum bul xatimizdi qaraysiz dep niyetpen sizge joldaymin men Qaldibaeva Ulbosin Jusip qizi 2006 jil ozbekstan respublikasinan kowip keldik satip algan uyimizdi ustimizden basqa bireuge satip jibergen bizdi uyden quip wiqti akem 2 gruppa mugedek wewem men apkemnin enbek aqisi jaldamali uyge gana jetedi akem 62 jasta wewem 55 jasta qazirde men studentpin qazirde almati qalasi qarasay audaninda jaldamali uyde turamiz otinemiz komek beruinizdi
Байгали
Baigali-74kz
25-01-12 18:50
Бiз 7-баланын ата-анасы сiзге хат жазсак, сизге жетер ме екен. Сиздин халыкпен интернет аркылы сухбатыныз кашан болады. Сиздин жеке кабылдауынызга калай жазылып, сизге калай жолыкса болады. Сизди отбасымызбен жаксы коремиз, сизге денсаулык, тек жаксылык тилеймиз.
Карлыгаш
09-01-12 17:47
нурсултан Назарбаев биздин жазган хатарымызды оки мекен халыка комектесемекен
албан
02-02-11 14:27
Назарбаевтан умит жок ,барболса сонын барин шешетин еди гой Ондай буликтерди айтса онын атагына нуксан келеди
Азамат
turkestanes@mail.ru
02-02-11 11:23
Саламатсызба елбасы Н.Назарбаев мырза. ТУРКІСТАН ҚАЛАСЫНДА ҰЛКЕН ҚЫЛМЫСТАР БОЛЫП ЖАТЫР. 1 АПТАНЫҢ ІШІНДЕ 4 ҮЙГЕ ҚАРУЛЫ ҰРЫЛАР ТҮСКЕН. ҚАРУЛЫ, МАСКАЛАРМЕН. МОРАЛДЫҚ. МАТЕРИАЛДЫҚ ЗИЯН ШЕККЕНДЕР КӨП. . ЖОҒАРЫ ОРГАНДАРДАН КӨМЕК СҰРАЙМЫЗ. ПРЕЗИДЕНТ МЫРЗА СІЗДЕН ҰМІТТЕНЕМІЗ.
БҰЛ ХАТТЫҢ ЕЛБАСЫМЫЗҒА ЖЕТУІНЕ КӨМЕКТЕСІҢІЗДЕР. ӨТІНІШ.
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНЫ
@mail: turkestanes@mail.ru
Ләйлә
lailaorazymbetova
06-01-11 11:54
Саламатсызба! мен Ләйлә Серікбайкызы сізден бір отінішім бар. меның анам Изан Турысбекқызы жасы 55-те ОҚО Жамбыл ауданы.Меркі ауылында турады. Міне канша жыл болды Сінілім Жанбота Серікбайқызы екеуі турып кележатканына бастарында баспанасы жоқ,сінілім окуға тусіп оны да тастап кетті,өйткені ақылы оқу болғандықтан ақысын анам төлей алмады.Мен болсам өзім жумыссыз отырғандыктан ол кісілерге комектесе алмай отырмын.Әкем 1994 жылы өмырден өтті.Өздері үйді жалга алып тұрады оның ай-сайын төлейтін ақшасыда жок.Сіңілімнің алатын зейнет ақысымен отыр,Сіңілім мен анама бір көмегыныз болса екен деген үмітім бар.Көмектесуыңызді өтінемін.Егерде осы хатым сізге жетіп жатса алғысым шексіз.Сіздің қолыңыздан барлыгы келеді ғой.Өтінемін комектесіңізші. Ләйлә Серікбайқызы Көп Рахмет!
АНАР
23-11-07 17:23
Билік интернет карайма???
АРМАН
23-11-07 17:22
Сенбеймін ...
¦ЛЖАН
23-11-07 17:20
ЖАУАП АШЫЌ БЕРІЛЕРМЕ ЕКЕН...Сіздің жауабыңыз
Есіміңіз:
Сіздің e-mail:
Мәтін:
Кескіндегі код:

Кодты жаңарту
 
© 2002—2017   | info@kazakh.ru   | Блог  | О проекте  | Реклама на сайте | Вакансии 
Группа Вконтакте Страница в Фейсбуке Микроблог в Твиттере Сообщество на Мейл.ру Канал пользователя kazakhru - YouTube