Казах.ру
поиск по сайту и Казнету
rus / eng / kaz
Форумы
На русском языке
Қазақша сөйлесу


Словарь-переводчик

Введите русское или казахское слово. Для ввода казахских символов нажмите цифры:
Ә2, I3, Ң 4, Ғ5, Ү8, Ұ 9, Қ0, Ө-, һ+


полная версия


Общение

Реклама: PEPE.kz — интернет-бутик детской обуви. Бренды: VERSACE, PUMA, CAVALLI, VANS, CULT, NEW BALANCE.
Общение: Список форумов
Форум: Жалпы қазақша форум
Тақырып: Нострадамус туралы бiрер соз


Авторы Xабарлама
asset
aset-mukashbekov@yandex.ru
08-04-09 17:06
Нострадамус туралы бiрер соз

Мишеля де Нотрадам 1503 жылы Франциядагы Сен-Реми калашыгында, жакында гана христиан дінін кабылдаган еврей жануясында дуниеге келген. Акесі Хайме бір зерттеушілер бидай сатумен шугыланган десе, енді біреулері айгілі зангер нотариус болган дейді. Мишелдін ата бабаларында да коріпкелдік касиеттер болган. Мишел дарынды окушы болып, бала кунінен математика мен астрологияга кызыгушулык таныткан.

14 жаска толганда, нагашы атасы Авиньон каласындагы гуманитарлык білім алуга дайын деп, Прованс каласындагы папанын карауындагы жогаргы оку орнына береді. Онда Коперниктін астрологиялык ілімін ашык жактаганы ушін, мугалімдер тарапынан кугындауга туседі. 19 жасында медицинаны окып уйрену ушін Монпельдегі оку орнына туседі де, 1525 жылы баклавар дарежесінін емтиханын ойдагыдай тапсырады. ХVI гасырда Францияны оба (чума) ауруы «кара олім» дендеп алады.

Нострадамус осы аурлармен белсене куресіп, озінін тажірибесін жетілдіре береді. 1529 жылы Мишель де Нотрадам Монпелге кайтып келіп, докторлык атакпен коса, атын латынша Нострадамус деп озгерту кукына ие болады. Атакты дарігер деген атагы шыгады. 1547 жылы Салон каласына туракты туру ушін келеді. Дарігерлікті біртіндеп тастап, арлендірумен (косметика) сегіз жыл шугылданады, жаксы пайда табады.

Осы кезден бастап тылсым дуниеге бутіндей беріледі. Уйінін жогары кабатындагы кішкентай болмені лабораторияга айналдырып алады. Осы жерде озінін жыл сайынгы болжамдарын жазады, копшіліктін назарына ілігіп, колдауына ие болады. Бул оны онан армен жігерлендіріп торт шумакты, жумбакты катрендерін алты тілді: ескі француз, латын, италиян, коне еврей, араб, коне грек тілдерін араластырып жазады. Осылайша болашак букіл алемнін тагдырынын болжамы жазылган «Центурий» атты кітабы жарык кореді. Сонан бері зерттеушілер неше гасыр бойы, осы жумбактын шешуін табу ушін – кундіз кулкілерінен, тунде уйкыларынан айырылып бастарын катыруда.

«Центурийдін» алгашкы уш кітабы 1555 жылы жарык корді, ол баласы Сезарга жолданган. 1557 жылы 4–7 кітаптары шыгады, бірак аякталмаган. Калган уш томы 1557 жане 1558 жылдары Генрих II-ге жолданып шыгарылады.
Нострадамустын отініші бойынша ол тірі кезінде «Центурийді» толык баспадан басып шыгаруга болмады, себебі озінін алты баласын осылайша жактастарынан да, карсыластарынан да коргады.

ХVI гасырда-ак Нострадамустын омірі оз замандастарына жумбак болып калды. Гасырлар ауысты, бір урпакты екінші буын алмастырып жатты. Біракта осы кунге дейін «гарыш окымыстысы», коріпкел, медицина докторы, арлендірудін (косметика) негізін калаушы, емдік шоптердін білгірі, жемістерді консервлеуді ойлап табушы адам, откеннін жаркыраган тулгасы болып кала береді. Оны калай даріптейді, солай сынайды. Онын болжамдары алі кунге дейін карама-кайшылык айтыстын, керілдесудін кайнар булагы, бастауы болып кала беруде.

Нострадамустын 10 томдык «Коріпкелдік» кітабында 1110 болжам торт жолды шумак-катеран турінде жазылган. Бул бір кайталанбас дуние, себебі міне 400 жылдан астам уакыт бойы уздіксіз басылып келеді. Бундай танымдылык ар кітапка буйырмаган.

Нострадамус радионы, сунгуір кемені, ушакты (самолет), ушкыштардын кислород маскасын т.б. толып жаткан адамзат жетістіктерін алдын ала болжап кеткен. Онын болжамдарында Хиросима мен Нагасакиге ядролык бомба тасталатынын, адамнын айга ушатынын, казіргі дін жуйелерінін тугелдей жойылып жогалатынын, жер шарында бірак укімет, бірак дуниетаным болатынын да айтып кеткен. Адамзат Алтын Гасырдын босагасында тур. Жер 1000 жыл бойы жумакка уксайды, біракта келесі мынжылдыкта кулдырап, 3797 жылы куннін кенейіп кетуінен, біздін галамшар жойылады. Біракта, осы апатка дейін адамзат баска галамшарлардан орын тауып, тіпті Шаян шокжулдызына дейін орналасып, онын басына Алтын Гасыр кайтадан орнайтын болады.

Нострадамустын сонгы болжамы озінін олімі туралы:

Окілдіктен келген бетте, озінін силыктарын орналастырып кояды, баска тук те істемейді. Ол жакында Жаратушысына кайтады. Жакын туыстары мен достары, бауырлары оны тосек пен орындыктын арасында жаткан жерінен табады.
Нострадамус 1566 жылы 2 шілдеде коз жумады. Туган-туыстары онын болмесіне кіргенде, коріпкелдін тосекте, ісіп кеткен аягын орындыктын устіне созып жатканын кореді.

Айелі Анна куйеуінін сонгы тілегін орындап, оны турегеп турган бойы жерлейді. Коріпкелдін табыты Салон каласынын Орден Кордельеров шіркеуінін ішкі кабыргасына куйылып тастайды. Кулыптасында мынадай жазу бар:
Бул жерде айгілі болган, озекті жаннын ішінен киелі каламмен, жулдыздардын ыкпалымен, букіл алемнін келешектегі болар окигаларын жазу мартебесіне ие болган Мишель Нострадамустын калдыгы саябыр табуда. 62 жыл, 3 ай, 17 кун омір сурді. 1566 жылы Салонда жерленді. Болашак урпак мазасын алмауын отінеміз. Анна Понс Жемель озінін жарына шынайы бакытты тілейді.


Мишель де Нострадамустын болжамдары

2000 жылдары дін емес – бір Жаратушыны танитын козгалыстын пайда болатынын Сен-Реми каласында 1503 жылы дуниеге келген Мишель Нострадамус болжап, айтып, жазып кеткен. Ол озінін «Центурии» атты 10 томдык коріпкелдік кітабында 1110 болжамдарды жазган. Шагын шыгыс мемлекетінде оліктердін бас котеріп сойлеуін, осы козгалысты бастайтын адамды да бейнелеп кай елден, жасы т.б. белгілерін де болжап кеткен.

Сондай-ак, Жогаргы назік алем тарапынан келетін окілге сайкес барлык 8 белгісін, касиеттерін жане онын Шыгыс елінде туатынын, онын ерекше белгісі болатынын, Шыгыстагы шагын мемлекет жерінде жаткан киелі адамзат аруактарынын басын котеріп, осы аруактар батасы аркылы Жаратушы адамзатты тура жолга салатынын, осы агымнын талай гасырларга жалгасып – адамзатка 1000 жылга созылатын «алтын гасыр» орнайтынын да айткан. Осы 8 белгінін кейбір казакстандык ер-айел пенделердін бойларынан табылуы да Бір Алланын ісі емес пе?!


Нострадамустын болжамы бойынша, казіргі Сукуйгыш (водолей) дауірі (эпоха) – галамшарды игеруде жана жетістіктерге кол жеткізіп, адамзат ойын аспанга шарыктататын: ауа табигатынын богеттерді бузатын белгісі (стихия). Осы белгінін укімімен адам, адамзат тубегейлі озгеруі мумкін. Натижесінде озіміздін галамшарга баскаша козкараспен карап,

Нострадамустын болжамы іске асып: жа;андану (глобализация) дауірінде – букілалемдік бір укіметтік баскару жуйесі курылып, ортак дуниетаным (идеология) пайда болып – адамнын, кім де, кімнін болмасын жеке басынын ардакталатын, багаланатын, касиетін кадірлейтін заман тууы мумкін.

Ностродамустын болжамы бойынша: 2000 жылы аруактар сойлей бастап, дін емес – Жаратушыны, бір Алланы танитын козгалыс пайда болады. Осынын нак мысалдарын озіміздін елде басталган халыкаралык «Ата жолы» мен «Ак жол» козгалысы тырп еткізбей далелдеуде. Осы козгалыстын кен етек жайганы соншалык, акикат іздеген пенделер тек кана казактар гана емес, осы елімізде туратын барлык улт окілдері топ-тобымен осы козгалысты мултіксіз мойындап, акикатыгына коздері де, конілдері де жетіп, имандылыкка бет бурып, канагат пен лаззат алуда.

Осы Казакстанда басталган козгалыс жакын шет елдерді айтпаганда, Германия, Австралия, АКШ, Англия, Болгария, орта Азиядагы т.б. елдерге де кун санап кенінен канат жайып, жалыны букіл алемді шарпуда. Казіргі танда Германиядан арнайы керуенмен келушілер – Туркістанга лек-легімен толассыз кун сайын агылуда.

«Ак жол» жане «Ата жолы» керуенімен бір кабат касиетті Туркістан жеріне барып кайткан мындаган пенделер колма-кол – арак ішетін, темекі, наша тартатын т.б. жаман адеттерінен, куана-куана арылуда. Сондай-ак, жолы болмай жургендердін жолы ашылып, багы жанбай жургендердін багы жанып, козділердін козінен, дуашылардын дуасынан, каралыгынан, жанын жегідей жеп журген созылмалы ауруларынан арылып, бала жоктары сабилі болып бакытка кенеліп, омірде оз орындарын тауып, турмыстарын тузеп, имандылык жолына тусіп, саждага бас урып жаткан жаткан пенделер каншама десенізші!

Нострадамус болжамы бойынша Жогаргы назік алем тарапынан келетін окілдердін (визионеры) сайкес белгілері:


Гаутама Будда уйретті: Дхарма Донгелегі (акикат туралы ілім) озінін алгашкы каркынын улы донгелек сиякты, арбір 2500 жылда бір басендетеді. «Майтерия-дос» атты адамзаттын келесі улы устазы 2000 жылдары пайда болып, діннін акикатын іздеп жургендердін куатын калпына келтіріп, «донгелекке» жана каркын береді.

Нострадамус буны озінін коріпкелдігінін 24-ші катранынын 4-ші Центуринда дайектейді.

Джон Хоуг озінін «Нострадамус. Новые откровения» атты кітабында адамзатка келген Алланы танытатын улы адамдардын Нострадамус бойынша сегіз белгісі болуы керек. Кітап авторы Джон Хоуг осыны томендегі таблицада былай деп келтіреді:


Нострадамустын
белгілері
Шыгыс
(дуниеге келген жері)
Гермес
(Ерекше белгісі бар)
«Заннан тыс»
(ережені керек етпейді)
Кызыл тус
(от – шырак жагу)
Марс
(Астро-
логия
белгісі)
Ай
(Дем алатын куні, дуйсенбі)
Саяхат
(керуен)
Кустар
(акку, сункар)
Йогананда * *
Мехер Баба * * *
Прабхупада * * * *
Хаббард * * * * *
Кришнамурти * * * *
Абдул-Баха * * * *
Гурджиев * * * * *
Саи Баба * *
Мун * * * * *
Ошо * * * * * * *
Да Авабхаса * * * * *
Махариши * * * * *
*

Жогаргы назік алемнен киелі ата-бабалар аруактары жіберген окілдін Нострадамус болжамы бойынша сайкес келетін 8 белгілері:

1) Шыгыстан шыгады.

2) Ерекше белгісі бар. (Жезл великого Гермеса).
Гермес деген Жогары назік алемнен киелі ата-бабалар аруактары жіберген окіл, тусіндірушісі (hermeneutes) деген магынаны білдіреді, сондай-ак онын тагы бір міндеті «психопомпа», – проводник души немесе жанды жетелеуші.

3) «Зансыз», – ешкандай ережені керек етпейді, ешкандай ереженін шенберіне симайды.
Бул устаз калыптаскан когамдык жане діни кагиданы талкандай отыра, сананы оятудын акылга конбайтын ерекше адісін колданады.

Бул адам алемдегі барлык калыптасып катып калган ескі діни козкарастарга карсы шыгып, олардын ашу-ызасын тудырып, катты карсылыктарына тап болады. Оган дініміз бен табынатын уйімізді талкандадын деп жала жабылады, біракта ол адамдарды емес, жартастарды талкандайды. (Нострадамус болжамдары).

4) Кызыл тус, оттын тусі – шырактын жагылуы, отпен аластау.
Кызыл жане алау тустес оттын тусін шыгыстагы акикат іздеушілер: ескі алемнін кунінін бозарып батуы мен жана алемнін тан шапагынын атуынын, адамнын санасынын нурлануынын, ойлау жуйесінін тубегейлікті озгеруінін, журек кірінін тазалануынын жане имандылыктын белгісі деп есептейді.

5) Марс галамшарынын коргауында болуы. Марс галамшары токты (овен) астрологиялык белгісін баскарады. Кызыл тус отты білдіреді.

Дінді кункоріс ушін гана пайдаланып, халык алдында беделдерінен айырылып, дін басылары карапайым адамдар катарынан аса алмай, болмыстын терен сырларын рухани тургыдан далелдеуге шамалары жетпей, тек кана сокыр сенімді талап ете бастаган кезде...
Узак уакыт бойы жеміссіз бутактан пайда болган біреу келіп, алем халыктарын – жуастыгынан болган ерікті кулдыктарынан куткарып, оларды Марс галамшарынын коргауына орналастырады.
....Бул козгалыстын жалыны букіл алемді шарпиды..». (Нострадамус).

6) Аймен байланысы. Тек дуйсенбі куні гана демалады (бул ай куні-лунный день).

Ерте ме кеш пе Ол улкен озгерістерді, шектен шыккан катыгездік пен кекшілдікті кореді.

(...ол бул кунді озінін унсіз тыныгу, сезімін жетілдіру куні есебінде кабылдайды).
Озімен озі болады. Жаратушынын берген касиеттеріне таубашылык кылады, омірдін, акыл-ойдын, сезімнін тураксыз екенін басынан откізеді. Барлык ой орісін журегіне шогырландырып уйып тыныгады (медитация).

Улы жеті саны аякталган жыл. Оліммен ойнаган, жана мынжылдыкка жуыктаганда (2000) ОЛІКТЕР кабірлерінен бас котереді.
(«Жеті саны», – Нострадамустын есебінде 2000 жылы аякталатын жеті мынжылдык).

(Касиетті достын баяу даусы киелі жерден естіледі).

Киелі аталар аруактары белгілерін: Суйінбай ата журектен, Жамбыл ата желкеден, Кайназар ата екі шекеден, Туктібай ата сол жак жауырыннын астынан, Сарыбай ата екі білек жане аяк буындарынан береді.
Акикатты айту ушін, оларга аузын ашпауга тура келеді. (Журекпен сойлейді).

Ол жане онын ізбасарлары алтынмен апталады.

7) Керуенмен саяхаттау.
Алыска сапар шегіп, баска дін агымдарына табынушылардын наразылыгын тугызады, алем халыктарын езгіден азат етеді.

Керуенмен сапар шеккендер Алматыдагы бес атадан бата алып, касиетті Туркістанга барып, Арыстан бап бабанын басына тунеп шыгып, Кожа Ахмет Йасауи бабадан бата алып, калган 41 бабалардын баталарыменен жалгасуы. Керуендердін бірнеше багытта болуы жане осы багыттардын жыл санап кобейіп, баска да киелі аруактардын бас котерулері.

8) Кустармен байланысы.

«Аккулар» – аруактармен тікелей байланыска тусіп, олардын создерін журектерімен кабылдап, баталарын оз ундерімен пенделерге жеткізетін кыз-келіншектер, «сункарлар» – ер адамдар. Аруактар осы «аккулар» мен «сункарлардын» назік денесі мен танін пендемен сойлесу ушін колданады. Оздерінін создерін, баталарын осылардын журегіне салып, «аккулар» мен «сункарлардын» аузымен, тілімен, унімен оздерінін баталары мен тілектерін жеткізеді. "Ак жол" козгалысынын жетекшісі "Ак ана"-Зейнекамал Каржымбайкызы сункармен тілдесе алады.

Сукуйгыш (водолей) дауірі адамга не береді?

Астрологиялык тусінікте «Улы жыл» аркайсы 2000 жылга созылатын 12 астрологиялык «айдан» куралады. Осы «айлардын» аркайсы – адамзат ушін килы дауір жиынтыгы. Осы айларды, жагымды да, жагымсыз да куштер белгісі алма кезек баскарып белен алады. Келесі дауір мен откен дауірдін бітісінін арасында, бір-біріне танбасын калдыратын, бірнеше жуздеген жылдарга созылатын отпелі кезен болады.

Біз казір Балыктын (рыба) Сукуйгышка (водолей) отетін отпелі кезенінде омір суріп жатырмыз. Балык дауірінін бастауы христиан дінінін пайда болуынан басталды. Сукуйгыш дауірі, гылым мен адамгершіліктін дамуы ХYIII гасырда Америкадагы тонкеріспен (революция) басталды. Гылым мен ондірістін дамуында адамзаттын галамат жетістіктерге кол жетті. 2000-ыншы жылы Балык пен Сукуйгыштын бір-біріне асерлері тенесіп, Сукуйгыш белен ала бастады.

Осы дауірде біз баска оркениет окілдерімен карым-катынас орнатып, галамшар когамынын толык, тен дарежелі мушесі бола аламыз. Нострадамус тек кана даналык пен мынжылдыкты гана болжап кана коймайды, одан арман шарыктайды. Ол тіптен аргы болашакка коз жугіртіп, Сукуйгыш дауірінін адамзаты гылым мен діннін айырмашылыгын жойып, менменсіп кетуі мумкін деп ескертеді. Егер біз дандайсып кетіп кырагылыгымыздан айырылсак, озіміздін еркіндігіміз бен керемет жетістіктерімізге маз-мейрам болып аскактап кетсек, онда баска конган багымыздан айырылып калу каупі бар деп ескертеді.

Егер біз болашактагы галамшарды еркін шарлап журген, омірді кура алатын 3000 жылдыктын адамдарын корсек, олар бізге Кудай сиякты корінер еді. Біракта Нострадамус: «Генрих II-ге жолдауында», жыл санауы Иса пайгамбар туган жана торт мыныншы жылдын танында, озіміздін бакылай алмай, кырагылыгымызды жогалткан кезде, Ібілістін куші еркіндікке жулкынып босап шыгуы мумкін. (Куна) деген созді кей кезде «умытшактык» та дейді. Сукуйгыштын ураны – «барлык шектеулерден азат болу». Егер де біздерге даналык жетіспесе, онда біз тіптен менменсіп, дандайсып, аскактап кетеміз.

Мишель де Нострадамус былай дейді: «Саналы адам менін болжамдарынан калай дурыс жолды тандауды уйренеді; ол озіне дейін теніз жагалауында журіп откен адамнын кумдагы калдырган із табымен журеді».
Джон Хоуг. Нострадамус. «Новые откровения» жане «Полное собрание пророчество» атты кітабынан узінділер.

(аударган жане тусіндірмелерді берген Асет Мукашбеков).В этой теме ответов еще нет. Ваш ответ будет первым.
Сіздің жауабыңыз
Есіміңіз:
Сіздің e-mail:
Мәтін:
Кескіндегі код:

Кодты жаңарту
 
© 2002—2017   | info@kazakh.ru   | Блог  | О проекте  | Реклама на сайте | Вакансии 
Группа Вконтакте Страница в Фейсбуке Микроблог в Твиттере Сообщество на Мейл.ру Канал пользователя kazakhru - YouTube